ЗАПОВЕД №2100/11.06.2024 г.

На основание чл.84, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протокола от 05.06.2024г. на комисия, назначена със Заповед №1989/05.06.2024г. на Кмета на Община Несебър  от  провеждането на публичния търг с явно наддаване, обявен със Заповед №1499/09.05.2024г. на Кмета на Община Несебър и в изпълнение на Решение №110 от Протокол №6/29.03.2024г.  на ОбС –Несебър за продажба на поземлен имот с ид. 51500.22.182 по КККР на гр. Несебър, в местността „Бостанлъка“ на площ от 679 кв.м., с трайно предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: осма, при съседи: ПИ 51500.22.19; 51500.22.44, 51500.22.183, 51500.20.5, АчОС №6157/19.05.2015г.

З А П О В Я Д В А М :

І. Определям за спечелил участник в търга и купувач на имот – частна общинска собственост поземлен имот с ид. 51500.22.182 по КККР на гр. Несебър, в местността „Бостанлъка“ на площ от 679 кв.м., с трайно предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: осма, при съседи: ПИ 51500.22.19; 51500.22.44, 51500.22.183, 51500.20.5, АчОС №6157/19.05.2015г., класираната на първо място Милена Валентинова Станчева, срещу тръжна цена в размер на 26 936 лв. /двадесет и шест хиляди деветстотин тридесет и шест лева/ без ДДС. Поради липса на други участници няма класиран на второ място.

ІІ. В седем дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед Милена Валентинова Станчева следва да заплати, по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк, следните суми:

  1. Сумата от 26 936 лв. /двадесет и шест хиляди деветстотин тридесет и шест лева/ без ДДС, представляваща потвърдената от участника в търга тръжна цена, за закупуване на имот – частна общинска собственост с ид. 51500.22.182 по КККР на гр. Несебър, в местността „Бостанлъка“ на площ от 679 кв.м., с трайно предназначение на територията:земеделска, по сметка на Община Несебър: BIC- UNICRBGSF, IBAN – BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00,  вид на плащане 44 56 00, като от нея се приспадне депозит в размер на 2 693,60 лв. /две хиляди шестстотин деветдесет и три лева и шестдесет стотинки, внесен от участника с платежно нареждане от 27.05.2024 г.;

2.Сумата от 808,08 лв. /осемстотин и осем лева и осем стотинки/, представляваща 3% местен данък, BIC- UNICRBGSF, IBAN – BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 25 00.

3.Сумата от 646,46 лв. /шестстотин четиридесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/ с ДДС, представляващи  2% административна такса съгласно чл.89 от Наредба №11 на Общ.съвет-Несебър,  BIC- UNICRBGSF, IBAN – BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 80 07.

ІІІ. При неплащане на сумите и таксите по т.ІІ от заповедта в определения срок, спечелилият участник губи правото за сключване на договор за покупко -продажба за съответния имот -предмета на търга, както и внесения депозит, който не се възстановява.

ІV. Ако определения за спечелил участник в търга по т.І не заплати предложената от него цена в указания срок, тръжната  процедурата да се проведе отново.

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл. 84, ал.3 от Наредба №5 на ОС-Несебър.

Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица по надлежния ред.

Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок пред Административен съд –Бургас по реда на АПК.

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/п/

Кмет на Община Несебър