ЗАПОВЕД №2050/06.06.2024г.

Въз основа на Протокол от 30.04.2024г. на комисия, назначена със  Заповед №154/30.01.2024г. на Кмета на Община Несебър, за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд, определени за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025г. с решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър и заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ с вх.№Н5-ОС-194/07.03.2024г. от Петко …………. Димитров, ЕГН …………… с постоянен адрес гр.Свети Влас, ул. …………., собственик на регистриран животновъден обект №2745470009 /стар 8252-0022/ в с.Емона

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Да се предостави под наем на Петко ……………… Димитров, ЕГН ……………. с постоянен адрес гр.Свети Влас, ул. ………….., собственик на регистриран животновъден обект №2745470009 /стар 8252-0022/ в с.Емона, земеделски имот – публична общинска собственост за индивидуално ползване, както следва:
  • Дял І на площ от 110 100 /сто и десет хиляди и сто/ кв.м идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 19.1 по кадастралната карта на с.Емона, м.”Ахладис”, целия на площ от 293 203 /двеста деветдесет и три хиляди двеста  и три/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС №3716/03.02.2010г., реално обособени съгласно приложената схема

 

Общата площ на предоставеният имот е 110,100дка  /сто  и десет цяло сто хилядни/, като всички от тях са от V категория.

 

  1. Срокът за предоставяне под наем е 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2024г. до 30.09.2029г. включително.
  2. 3. Годишната наемна цена е в размер на 880,80лв. /осемстотин и осемдесет лева и осемдесет стотинки / без ДДС, определена с Решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет.

110,100дка х 8,00лв. /средна рентна вноска пасище,мери землище Емона/= 880,80лв. без ДДС

  1. В седмодневен срок от влизане в сила на настоящата заповед Петко ………….. Димитров следва да заплати годишната наемна цена за първата стопанска 2024/2025 година по сметка на Община Несебър при Уни Кредит Булбанк АД – BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 000400, вид на плащане 444200.
  2. След заплащане на годишната наемна цена да се сключи договор за наем. При неплащане на годишната наемна цена в срока по т.4. преписката се прекратява се прекратява служебно, като това се приема за отказ от сключване на договор за наем.
  3. Заплащането на годишната наемна цена за всяка следваща година се дължи по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк АД – ВІС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 444200, в срок до 30.09. на текущата година.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и съответните длъжности лица, за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР