ЗАПОВЕД №2051/06.06.2024г.

Въз основа на Протокол от 30.04.2024г. на комисия, назначена със  Заповед №154/30.01.2024г. на Кмета на Община Несебър, за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд, определени за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025г. с решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър и заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ с вх.№Н5-ОС-203/08.03.2024г. от Димо …………. Адамов, ЕГН …………….., с постоянен адрес с.Гюльовца, ул. …………., собственик на регистрирани  животновъдни обекти №5382270017 /стар 8248-0259/ в с.Оризаре  и №6210280012 /стар 8257-0015/ в с.Раковсково,

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Да се предоставят под наем на Димо ………….. Адамов, ЕГН ……………., с постоянен адрес с.Гюльовца, ул. ……………, собственик на регистрирани животновъдни обекти №5382270017 /стар 8248-0259/ в с.Оризаре и №6210280012 /стар 8257-0015/ в с.Раковсково , земеделски имоти – публична общинска собственост за индивидуално ползване, както следва:
  • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 62102.58.58 по кадастралната карта на с.Раковсково, м.”Припека”, целия на площ от 130 305 /сто и тридесет хиляди триста и пет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС №5233/21.06.2012г.
  • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 62102.75.13 по кадастралната карта на с.Раковсково, м.”Старо село”, целия на площ от 28 396 /двадесет и осем хиляди триста деветдесет и шест/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, АпОС №3539/09.12.2009г.
  • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 62102.1146 по кадастралната карта на с.Раковсково, м.”Поляната”, на площ от 35323 /тридесет и пет хиляди триста двадесет и три/ кв.м, с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3505/08.12.2009г.
  • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 62102.58.1 по кадастралната карта на с.Раковсково, м.”Припека”, на площ от 5576 /пет хиляди петстотин седемдесет и шест/ кв.м, с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС №5613/13.02.2014г.

 

Общата площ на предоставените имоти е 199,600дка  /сто деветдесет и девет цяло и шестстотин хилядни декара/, като всички от тях са от І до VІІ категория.

  1. Срокът за предоставяне под наем е 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2024г. до 30.09.2029г. включително.
  2. 3. Годишната наемна цена е в размер на 1596,80лв. /хиляда петстотин и деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ без ДДС, определена с Решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет.

199,600дка х 8,00лв. /средна рентна вноска пасище,мери землище Раковсково/  =1596,80лв. без ДДС

  1. В седмодневен срок от влизане в сила на настоящата заповед Димо …………….. Адамов следва да заплати годишната наемна цена за първата стопанска 2024/2025 година по сметка на Община Несебър при Уни Кредит Булбанк АД – BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 000400, вид на плащане 444200.
  2. След заплащане на годишната наемна цена да се сключи договор за наем. При неплащане на годишната наемна цена в срока по т.4. преписката се прекратява се прекратява служебно, като това се приема за отказ от сключване на договор за наем.
  3. Заплащането на годишната наемна цена за всяка следваща година се дължи по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк АД – ВІС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 444200, в срок до 30.09. на текущата година.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и съответните длъжности лица, за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР