ЗАПОВЕД №2052/06.06.2024г.

Въз основа на Протокол от 30.04.2024г. на комисия, назначена със  Заповед №154/30.01.2024г. на Кмета на Община Несебър, за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд, определени за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025г. с решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър и заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ с вх.№Н5-ОС-199/07.03.2024г. от Петър ………….. Славов, ЕГН ……………., с постоянен адрес с.Тънково, ул………….., собственик на регистриран животновъден обект №7357190043 /стар 8237-0112/ в с.Тънково,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

 

  1. Да се предоставят под наем на Петър ………….. Славов, ЕГН …………………., с постоянен адрес с.Тънково, ул. ………………, собственик на регистриран животновъден обект №7357190043 /стар 8237-0112/ в с.Тънково, земеделски имоти – общинска собственост за индивидуално ползване, както следва:
  • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.100 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Герена”, целия на площ от 40 091 /четиридесет хиляди и деветдесет и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Деградирала ливада, ІХ /девета/ категория, актуван с АОС №5490/13.11.2013г.
  • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.9.102 по кадастралната карта на с.Равда, м.”Чокур чалък”, целия на площ от 1048 /хиляда четиридесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Изоставена ливада, ІV /четвърта/ категория, актуван с АОС №6508/24.11.2017г.
  • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.9.104 по кадастралната карта на с.Равда, м.”Чокур чалък”, целия на площ от 814 /осемстотин и четиринадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Изоставена ливада, VІІІ /осма/ категория, актуван с АОС №6507/24.11.2017г.

 

Общата площ на предоставените имоти е 41,953дка  /четиридесет и едно цяло деветстотин петдесет и три хилядни декара/, като от тях 1,048дка са от І до VІІ категория, а 40,905дка от тях са от VІІІ до Х категория. Приравнени към І до VІІ категория предоставените имоти са на площ 21,501дка.

 

  1. Срокът за предоставяне под наем е 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2024г. до 30.09.2029г. включително.
  2. 3. Годишната наемна цена е в размер на 377,58лв. /триста седемдесет и седем лева и петдесет и осем стотинки/ без ДДС, определена с Решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет.

40,091дка х 9,00лв. /средна рентна вноска ливади землище Тънково/ =360,82лв. без ДДС

1,862дка х 9,00лв. /средна рентна вноска ливади землище Равда/ =16,76лв. без ДДС

  1. В седмодневен срок от влизане в сила на настоящата заповед Петър …………. Славов следва да заплати годишната наемна цена за първата стопанска 2024/2025 година по сметка на Община Несебър при Уни Кредит Булбанк АД – BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 000400, вид на плащане 444200.
  2. След заплащане на годишната наемна цена да се сключи договор за наем. При неплащане на годишната наемна цена в срока по т.4. преписката се прекратява се прекратява служебно, като това се приема за отказ от сключване на договор за наем.
  3. Заплащането на годишната наемна цена за всяка следваща година се дължи по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк АД – ВІС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 444200, в срок до 30.09. на текущата година.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и съответните длъжности лица, за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР