ЗАПОВЕД №2053/06.06.2024г.

Въз основа на Протокол от 30.04.2024г. на комисия, назначена със  Заповед №154/30.01.2024г. на Кмета на Община Несебър, за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд, определени за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025г. с решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър и заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ с вх.№Н5-ОС-200/07.03.2024г. от Марин ……………. Домусчиев, ЕГН ………………, с постоянен адрес гр.Несебър, кв. ……………, с регистрирани  животновъдни обекти №3916410042 /стар 8253-0052/ и №3916430065 /стар 8253-0073/ в с.Кошарица,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 1. Да се предоставят под наем на Марин ……………… Домусчиев, ЕГН ……………., с постоянен адрес гр.Несебър, кв. …………….., с регистрирани животновъдни обекти №3916410042 /стар 8253-0052/ и №3916430065 /стар 8253-0073/ в с.Кошарица, земеделски имоти – публична общинска собственост за индивидуално ползване, както следва:
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.82 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Сусаката”, целия на площ от 25 895 /двадесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4012/18.05.2010г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.373 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от 39 007 /тридесет и девет хиляди и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4021/19.05.2010г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.379 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от 29 634 /двадесет и девет хиляди шестотин тридесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4022/19.05.2010г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.382 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от 26 607 /двадесет и шест хиляди шестотин и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4023/19.05.2010г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.402 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Илиев чукар”, целия на площ от 32 532/тридесет и две хиляди петстотин тридесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория актуван с АпОС №4027/19.05.2010г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.1322 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Томурлука”, целия на площ от 32 468 /тридесет и две хиляди четиристотин шестдесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3974/13.04.2010г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 18.989 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Трите кладенеца”, целия на площ от 28 691 /двадесет и осем хиляди шестотин деветдесет и един/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №5885/22.01.2015г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 18.631 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Попова чука”, целия на площ от 19 661 /деветнадесет хиляди шестотин шестдесет и един/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4040/21.05.2010г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 18.630 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Папрата”, целия на площ от 51 929 /петдесет и една хиляди деветстотин двадесет и девет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4039/21.05.2010г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.988 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Трите кладенеца”, целия на площ от 34 474 /тридесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и четири/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №5886/22.01.2015г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.363 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Аламовски борун”, целия на площ от 61 545 /шестдесет и една хиляди петстотин четиридесет и пет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3969/09.04.2010г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 18.355 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Папрата”, целия на площ от 107 827 /сто и седем хиляди осемстотин двадесет и седем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3980/13.04.2010г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.246 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”До село”, целия на площ от 22 674 /двадесет и две хиляди шестотин седемдесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4041/21.05.2010г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.323 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Гробището”, целия на площ от 9 295 /девет хиляди двеста деветдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4042/21.05.2010г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.75 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Припека”, целия на площ от 62 520 /шестдесет и две хиляди петстотин и  двадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4568/20.04.2011г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.418 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Хаттелу”, целия на площ от 24 688 /двадесет и четири хиляди шестотин осемдесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4587/26.04.2011г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.195 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Манах Тарла”, целия на площ от 32 259 /тридесет и две хиляди двеста петдесет и девет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4075/29.06.2010г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.594 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”До село”, целия на площ от 48 008 /четиридесет и осем хиляди  и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4063/23.06.2010г.
 • Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.51 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Келювата нива”, целия на площ от 88 308 /осемдесет и осем хиляди триста и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4013/18.05.2010г.

 

Общата площ на предоставените имоти е 778,022дка /седемстотин седемдесет и осем цяло двадесет и две хилядни декара/, като от тях всички дка са от VІІІ до Х категория. Приравнени към І до VІІ категория предоставените имоти са на площ 389,011дка.

 

 1. Срокът за предоставяне под наем е 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2024г. до 30.09.2029г. включително.
 2. 3. Годишната наемна цена е в размер на 6224,18лв. /шест хиляди двеста и двадесет четири лева и осемнадесет стотинки/ без ДДС, определена с Решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет.

778,022дка х 8,00лв. /средна рентна вноска пасище,мери землище Кошарица/ =6224,18лв. без ДДС

 1. В седмодневен срок от влизане в сила на настоящата заповед Марин …………… Домусчиев следва да заплати годишната наемна цена за първата стопанска 2024/2025 година по сметка на Община Несебър при Уни Кредит Булбанк АД – BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 000400, вид на плащане 444200.
 2. След заплащане на годишната наемна цена да се сключи договор за наем. При неплащане на годишната наемна цена в срока по т.4. преписката се прекратява се прекратява служебно, като това се приема за отказ от сключване на договор за наем.
 3. Заплащането на годишната наемна цена за всяка следваща година се дължи по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк АД – ВІС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 444200, в срок до 30.09. на текущата година.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и съответните длъжности лица, за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР