ЗАПОВЕД №2054/06.06.2024г.

На основание чл.84, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протокола от 05.06.2024г. на комисия, назначена със Заповед №1984/05.06.2024г. на Кмета на Община Несебър от проведения търг с явно наддаване, обявен със Заповед №1500/09.05.2024г. на Кмета на Община Несебър, в изпълнение на Решение №114 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър, за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години за отглеждане на животни на Дял І на площ от 3000кв.м от поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.117.11 по кадастралната карта на с.Приселци, м.”Припека”, целия на площ от 80124кв.м., трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Изоставено трайно насаждение, VІІ (седма) категория, актуван с АОС №4748/07.06.2011г., индивидуализирани съгласно приложения проект за реално ползване на ПИ 58431.117.11,

 

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М  :

 

 

  1. Определям Теньо ……….. Саллаков, ЕГН ………….., с постоянен адрес с.Приселци, …………., за спечелил участник в търга и наемател на Дял І на площ от 3000кв.м от поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.117.11 по кадастралната карта на с.Приселци, м.”Припека”, целия на площ от 80124кв.м., трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Изоставено трайно насаждение, VІІ (седма) категория, актуван с АОС №4748/07.06.2011г., индивидуализирани съгласно приложения проект за реално ползване на ПИ 58431.117.11, по предложената от него годишна наемна цена в размер на 131,49лв. /сто тридесет и един лева и четиридесет и девет стотинки/ без ДДС.
  2. В седмодневен срок от влизане в сила на настоящата заповед Теньо …………. Саллаков следва да заплати по сметка на Община Несебър при Уни Кредит Булбанк АД – BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 000400, вид на плащане 444200, годишната наемна цена предложена от него в размер на 131,49лв. без ДДС, от която следва да се приспадне внесения депозит в размер на 12,15лв. с платежно нареждане от 10.05.2024г. Годишната наемна цена за всяка следваща година следва да се заплаща до края на месец май на текущата година.
  3. След заплащане на годишната наемна цена за първата година да се сключи договор за наем за срок от 10години.
  4. При неплащане на сумата по т.2 от заповедта в определения срок, спечелилият участник губи правото за сключване на договор за наем на съответния имот – предмет на търга, както и внесения депозит, който не се възстановява.

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.84, ал.3 от Наредба №5 на Общински Съвет – Несебър.

Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица по надлежния ред.

Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок пред Административен съд – Бургас по реда на АПК.

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР