ЗАПОВЕД №2164/14.06.2024г.

На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №149 от Протокол №7/30.04.2024г. на Общински съвет – Несебър,

                                                 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

               Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.24.71 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от 1000кв.м., трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя, ІV категория, актуван с АОС №5502/09.12.2013г., при граници поземлени имоти с кадастрални идентификатори 39164.24.31, 39164.24.72, 39164.501.368, 39164.501.481, 39164.501.334, 39164.24.15 по КК на с.Кошарица, при следните условия:

1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.

  1. Начална тръжна годишна наемна цена : 45,00лв. /четиридесет и пет лева/ без ДДС.
  2. Срок за отдаване –10 /десет/ години.
  3. Стъпка за наддаване в търга: 4,00лв. /четири лева/.
  4. Депозит за участие в търга – 10% от  началната тръжна цена в размер на 4,50лв. /четири лева и петдесет стотинки/.

6.Специфични условия:

6.1. Имотът да се използва за земеделски нужди.

6.2.Кандидатите да са регистрирани земеделски производители по Наредба №3 от 29 януари 1999г. за създаване  и поддържане на регистър на земеделските стопани.

  1. Дата и час за извършване на оглед на имота, предмет на търга – 05.07.2024г. от 10.00ч. до 12.00часа. Заявки за огледа се приемат на тел.0554/2-93-87 до 16.00ч. на 03.07.2024г.
  2. 8. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:

8.1.  08.07.2024г. за първа дата за провеждане на търга;

8.2.  15.07.2024г. за втора дата за провеждане на търга;

          Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”,  ВIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.8, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

  1. Срок за подаване на заявление за участие – до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:      

9.1.  09.07.2024г. за първа дата за провеждане на търга;

9.2.  16.07.2024г. за втора дата за провеждане на търга;

  1. Дата, час и място за провеждане на търга:

10.1.Първа дата за провеждане – 10.07.2024г. от 10.15ч. в сградата на Общината.

10.2.Втора дата за провеждане – 17.07.2024г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.9.1. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР