ЗАПОВЕД  №2236/18.06.2024г.

В изпълнение на Решение №118 от Протокол №6/29.03.2024г. на ОС Несебър за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот частна – общинска собственост, представляващ: „Кафе – бар“ на площ от 45.50 кв.м. и склад от 5.31 кв.м., ведно с тераса на площ от 140.50 кв.м., находящо се на първи етаж в Сграда „Обслужваща сграда с кафе – бар“, с предназначение: Спортна сграда, база със ЗП 260 кв.м., изградена в поземлен имот с идентификатор 11538.501.539 по КК на гр.Свети Влас, ул.“Цар Симеон“, актувана с АчОС №6834/29.02.2024г., е издадена Заповед №1562/14.05.2024г. на Кмета на Община Несебър за обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имота. В съответствие с чл. 72 от Наредба № 5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, със Заповеди №1987/05.06.2024г. и №2107/12.06.2024г. на Кмета на Община Несебър е определена комисия в състав от 9 човека, която да проведе конкурса. В определения ден за разглеждане и оценяване на представените предложения – 05.06.2024г. – за първа дата и 12.06.2024г. – за втора дата, комисията е провела заседанията. Видно от съставените на заседанието протоколи, в Община Несебър няма подадени предложения за участие в публично оповестения конкурс, относно гореописания обект.

Поради изложеното и на основание чл. 44, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА,

   ЗАПОВЯДВАМ:

Прекратявам конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот частна – общинска собственост, представляващ: „Кафе – бар“ на площ от 45.50 кв.м. и склад от 5.31 кв.м., ведно с тераса на площ от 140.50 кв.м., находящо се на първи етаж в Сграда „Обслужваща сграда с кафе – бар“, с предназначение: Спортна сграда, база със ЗП 260 кв.м., изградена в поземлен имот с идентификатор 11538.501.539 по КК на гр.Свети Влас, ул.“Цар Симеон“, актувана с АчОС №6834/29.02.2024г., поради липса на постъпили предложения за участие в конкурса.

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинска администрация, съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК в 14 – дневен срок, от обявяването й пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР