ЗАПОВЕД №2237/18.06.2024г.

В изпълнение на Решение №72 от Протокол №4/30.01.2024г. и Решение №156 от Протокол №7/30.04.2024г. на Общински съвет – Несебър за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на нежилищни имоти частна – общинска собственост, представляващи:

– Сграда с идентификатор 53045.502.316.1 по КК на гр.Обзор, със ЗП 103.12 кв.м., нанесена в КК със ЗП от 110 кв.м., с предназначение „Друг вид обществена сграда“, актувана с АчОС №6579/05.09.2019г., в която са разположени следните обекти: Тоалетни с обща площ от 30.57 кв.м., Магазин №1 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м. и Магазин №2 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м.;

– Сграда „Градска тоалетна“ със ЗП 40 кв.м. с идентификатор 53045.502.266.1 по КК на гр.Обзор, с предназначение: Сграда за битови услуги, актувана с АчОС №6756/13.02.2023г., е издадена Заповед №1561/14.05.2024г. на Кмета на Община Несебър за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имотите. В съответствие с чл.72 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, със Заповеди №1985/05.06.2024г. и №2108/12.06.2024г. на Кмета на Община Несебър е определена комисия в състав от 9 човека, която да проведе търга. В определения ден за провеждане на търга 05.06.2024г. – за първа дата и 12.06.2024г. – за втора дата за провеждане на търга, комисията е провела заседанията си. Видно от съставените на заседанията протоколи, в Община Несебър няма закупени и подадени заявления за участие в обявения търг.

Поради изложеното и на основание чл. 44, ал.1т.1 и ал.2 от ЗМСМА,

ЗАПОВЯДВАМ:

 

Прекратявам търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на нежилищни имоти частна – общинска собственост, представляващи:

– Сграда с идентификатор 53045.502.316.1 по КК на гр.Обзор, със ЗП 103.12 кв.м., нанесена в КК със ЗП от 110 кв.м., с предназначение „Друг вид обществена сграда“, актувана с АчОС №6579/05.09.2019г., в която са разположени следните обекти: Тоалетни с обща площ от 30.57 кв.м., Магазин №1 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м. и Магазин №2 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м.;

– Сграда „Градска тоалетна“ със ЗП 40 кв.м. с идентификатор 53045.502.266.1 по КК на гр.Обзор, с предназначение: Сграда за битови услуги, актувана с АчОС №6756/13.02.2023г., поради липса на закупени и подадени

 

 

заявления за участие в търга.

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинска администрация, съгласно чл.84, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР