ЗАПОВЕД №2239/18.06.2024г.

В изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС Несебър за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на търговски обекти, находящи се в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част,  разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, съгласно приложена схема, АОС №6634/02.06.2020г., както следва:

 

          – Обект №5.5 – закрита площ – 10.56 кв.м. и открита площ – 14.00  кв.м.;         

– Обект №5.6 -закрита площ – 10.56 кв.м. и открита площ – 14.00 кв.м.;

Обект №7.2  закрита площ – 11.38 кв.м. и открита площ – 11.40 кв.м.,

 

е издадена Заповед №1497/09.05.2024г. на Кмета на Община Несебър за обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имота. В съответствие с чл. 72 от Наредба № 5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, със Заповеди №1988/05.06.2024г. и №2109/12.06.2024г. на Кмета на Община Несебър е определена комисия в състав от 9 човека, която да проведе конкурса. В определения ден за разглеждане и оценяване на представените предложения – 05.06.2024г. – за първа дата и 12.06.2024г. – за втора дата, комисията е провела заседанията. Видно от съставените на заседанието протоколи, в Община Несебър няма подадени предложения за участие в публично оповестения конкурс, относно гореописаните обекти.

Поради изложеното и на основание чл. 44, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА,

   ЗАПОВЯДВАМ:

Прекратявам конкурс за отдаване под наем за срок от до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на търговски обекти, находящи се в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част,  разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, съгласно приложена схема, АОС №6634/02.06.2020г., както следва:

          – Обект №5.5 – закрита площ – 10.56 кв.м. и открита площ – 14.00  кв.м.;         

– Обект №5.6 – закрита площ – 10.56 кв.м. и открита площ – 14.00 кв.м.;

Обект №7.2  закрита площ – 11.38 кв.м. и открита площ – 11.40 кв.м.,

поради липса на постъпили предложения за участие в конкурса.

 

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинска администрация, съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.

 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК в 14 – дневен срок, от обявяването й пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР