З А П О В Е Д   №2235/18.06.2024 год.

Във връзка с постъпил на 17.06.2024г. Протокол от 12.06.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1986/05.06.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №1563/14.05.2024г., издадена в изпълнение на Решение №112 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот частна – общинска собственост, представляващ: „Кафе“ с полезна площ от 27.60 кв.м., находящо се на първи етаж от общинска сграда „Автогара“ с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр.Обзор, ул.“Рила“, АчОС №2993/07.05.2009г.,

и след като се запознах с приложените към административната преписка документи, установих следното:

 

На заседание, проведеното на 05.06.2024г., комисията е извършила оценка на постъпилите конкурсни предложения и предлага да бъде издадена Заповед, с която за спечелил участник да бъде определен класирания на първо място: „Велизара 26“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, ул.“Козяк“ №9, представлявано от Кристина ………. Узунова – управител, ЕИК 207843400.

На заседанието комисия, е разгледала постъпилите от „Велизара 26“ ООД с ЕИК 207843400 и „Митака 64“ ЕООД с ЕИК 203054279, предложения, които са отворени с оглед проверка по допустимост наличие или липса на изискуемите документи по чл.10 от конкурсната документация и допускането на кандидатите до участие в конкурса. След извършената проверка на представената документация, комисията е допуснала до участие в конкурса и двамата кандидати, като се е пристъпило към оценяване на предложенията по критериите, посочени в Решение №112 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър, както следва:

  

        По критерий К1 – Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20,

Където КЦуч в числителя е цената предложена от участника, а КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20, участниците са предложили следните месечни наемни цени: „Велизара 26“ ООД – 390 лв. с ДДС и „Митака 64“ – 390 лв. с ДДС, като след прилагане на формулата са получили следните точки:

 

        „Велизара 26“ ООД – (390/390)x20=20т.

        „Митака 64“ ЕООД – (390/390)x20=20т.

 

По Критерий К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции – участниците са предложили следните инвестиции /дарение/ –         „Велизара 26“ ООД – 100 лв. годишно за ДГ „Обзорче“ или за целият период на договора сумата в размер на 500 лв., а „Митака 64“ ЕООД – 50 лв. годишно за ДГ „Обзорче“, или за целият срок на договора, сумата в размер на 250 лв., като след прилагане на формулата по този критерий, участниците са получили следните точки:

     „Велизара 26“ ООД (500/500)х20=20т.

     „Митака 64“ ЕООД – (250/500)x20=10т.

 

По критерий К3 – разкриване на работни места, и двамата участници предлагат разкриване на едно работно място, като след прилагане на формулата, участниците са получили следните точки:

 

     „Велизара 26“ ООД (1/10)х10=10т.

     „Митака 64“ ЕООД (1/10)x10=10т.

 

Предвид получения краен резултат, съгласно критериите определени  в Решение №112 от Протокол №6/29.03.2024г. на ОС – Несебър, комисията със 7 /седем/ гласа „За“ е приела решение, с което предлага класиране на участниците за общински обект „Кафе“ по следния начин: на I – място – „Велизара 26“ ООД  с 50т. и на ІІ-ро място „Митака 64“ ЕООД с 40т.

Това протоколно решение на комисия, назначена с моя Заповед №1986/05.06.2024г., считам за правилно, законосъобразно и напълно споделям.

Предвид горното и на основание чл.94, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

З А П О В Я Д В А М:

  1. Определям „Велизара 26“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, ул.“Козяк“ №9, представлявано от Кристина …….Узунова – управител, ЕИК 207843400, за спечелил участник в публично оповестения конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот частна – общинска собственост, представляващ: „Кафе“ с полезна площ от 27.60 кв.м., находящо се на първи етаж от общинска сграда „Автогара“ с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр.Обзор, ул.“Рила“, АчОС №2993/07.05.2009г.
  2. Предложената от спечелилия участник месечна наемна цена е в размер на 390 лв. /триста и деветдесет лева/ с ДДС, и наемателят следва да я заплаща до 10 – то число на съответния месец по сметка на Община Несебър в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 41 00
  3. Първа месечна вноска следва да се внесе в 7 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 38.75 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 29.05.2024г.
  4. След изпълнение на задължението по т.3 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, предмет на конкурса, в срока указан в чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, като предложенията от офертата на кандидата бъдат вписани като задължения на наемателя по наемния договор.
  5. Ако наемателя не заплати наемната цена в указания срок, депозита се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор за наем, и се поканва класирания на второ място участник.
  6. Внесените депозити на неспечелилите участник се освобождава в 7 – дневен срок от сключване на договор за наем по предмета на конкурса.

 

Съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС, настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на общинската администрация, както и на заинтерисованите лица.

       Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от получаването й по реда на АПК пред Административен съд – гр.Бургас.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР