З А П О В Е Д   №2238/18.06.2024 год.

Във връзка с постъпил на 17.06.2024г. протокол на комисия назначена с моя Заповед №1988/05.06.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №1497/09.05.2024г., издадена в изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на Обект №2.1, находящ се в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част,  разположен в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, съгласно приложена схема, АОС №6634/02.06.2020г.,

и след като се запознах с приложените към преписката документи, установих следното:

На заседание, проведено на 05.06.2024г., комисията е извършила оценка на постъпилите конкурсни предложения и предлага да бъде издадена Заповед, с която за спечелил участник да бъде определен класирания на първо място: „Съмър Вю 2023“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Равда, ул.“Бриз“ №2, представлявано от Гинеслав ………. Пенчев – управител, ЕИК 207442628.

На заседанието комисията, е разгледала постъпилите от „Съмър Вю 2023“ ЕООД с ЕИК 207442628 и „Арнау“ ЕООД с ЕИК 207777155, предложения, които са отворени с оглед проверка по допустимост наличие или липса на изискуемите документи по чл.10 от конкурсната документация и допускането на кандидатите до участие в конкурса. След извършената проверка на представената документация, комисията е допуснала до участие в конкурса и двамата кандидати, като се е пристъпило към оценяване на предложенията по критериите, посочени в Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на Общински съвет – Несебър.

        По критерий К1 – /експлоатацията на обекта/, комисията е присъдила и на двамата участници по 20т., тъй като и двамата ще използват магазините за промишлени стоки.

       По вторият критерий К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.). Този критерий се оценява съобразно следната формула (БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най – голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20, и двамата участници не са предложили насрещни предложения, за което са получили и двамата по 0т.

  По третият критерий К3 –  разкриване на работни места  –

(РМуч/РМмах)х10,

 

Където РМуч в числителя – са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10, и двамата участниците са предложили разкриване на работни места, а именно: „Съмър Вю 2023“ ЕООД -10 р.м. и „Арнау“ ЕООД – 8р.м., като след прилагане на формулата са получили следните точки:

         „Съмър Вю 2023“ ЕООД – (10/10)х10=10т.

         „Арнау“ ЕООД – (8/10)x10=8т.

 

По четвъртият критерий К4 уседналост на участника

 

 • 30т. – за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса и извършващо търговска или ресторантьорска дейност на територията на община Несебър най – малко две години преди датата за провеждане на конкурса. (Прилага се удостоверение от категоризиращия орган, разрешение за продажба на хранителни стоки или друг документ удостоверяващ декларираното от участника);
 • 10 т. – за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най – малко две години преди датата за провеждане на конкурса;
 • 0т. – за останалите участници,

 

и двамата участници са получили по 0т., тъй като „Съмър Вю 2023“ ЕООД е със седалище и адрес на управление община Несебър, от 2023г., а „Арнау“ ЕООД е със седалище и адрес на управление община Несебър, от април 2024г.

По петият критерий К5 – Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20,

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20, участниците са преложили следните годишни наемни цени: „Съмър Вю 2023“ ЕООД –  6 500 лв. с ДДС, а „Арнау“ ЕООД – 6 400 лв. с ДДС.

като след прилагане на формулата, участниците са получили следните точки:

         „Съмър Вю 2023“ ЕООД – (6 500/6 500)х20=20т.

„Арнау“ ЕООД – (6 400/6 500)x20=19.69т.

 

Предвид получения краен резултат, съгласно критериите определени в Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, комисията със 7 /седем/ гласа „За“ е приела решение, с което предлага класиране на участниците за

 

общински Обект №2.1 по следния начин: на I – място – „Съмър Вю 2023“ ЕООД с 50т. и ІІ – ро място „Арнау“ ЕООД с 47.69т.

Това протоколно решение на комисия, назначена с моя Заповед №1988/05.06.2024г., считам за правилно, законосъобразно и напълно споделям.

Предвид горното и на основание чл.94, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 1. Определям „Съмър Вю 2023“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Равда, ул.“Бриз“ №2, представлявано от Гинеслав ……. Пенчев – управител, ЕИК 207442628, за спечелил участник в публично оповестен конкурса за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на Обект №1.2 – закрита площ – 27.30 кв.м., открита площ – 4.43кв.м, АОС №6634/02.06.2020г., находящ се в Базар „Пристанище” – стара част, разположен в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър – стара част.
 2. Предложената от спечелилият конкурса годишна наемна цена за Обект №2.1 е в размер на 6 500 лв. /шест хиляди и петстотин лева/ с ДДС, и наемателят следва да я внася на две равни вноски по сметка на Община Несебър в УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, Вид на плащане 44 41 00.
 3. Първа вноска за първата наемна година в размер на 3 250 лв. /три хиляди двеста и петдесет лева/ с ДДС, следва да се внесе в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, като от нея се приспадне сумата от 639.30 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 21.05.2024г. Втора вноска за първата наемна година в размер на 3 250 лв. /тр хиляди двеста и петдесет лева/ с ДДС, следва да бъде заплатена до08.2024г.

Годишните наемни вноски за всяка следваща наемна година следва да бъдат заплащани както следва:

 • Първа вноска до 07. на текущата наемна година в размер на 3 250 лв. /три хиляди двеста и петдесет лева/ с ДДС;
 • Втора вноска до08. на текущата наемна година в размер на 3 250 лв. /три хиляди двеста и петдесет лева/ с ДДС;
 1. В изпълнение на чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, в седемдневен срок след изпълнение на задължението по т.3 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, като насрещните предложения от офертата бъдат записани като задължения в наемния договор.
 2. Ако наемателя не заплати наемната цена в указания срок, депозита се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор и се поканва класирания на второ място участник  за сключване на такъв. При отказ от сключване на договор в 7 – дневен срок от поканата, поканения участник губи внесения депозит за участие.          
 3. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в 7 – дневен срок от сключване на договор по предмета на конкурса.

 

 

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл. 94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и да се обяви на заинтересованите лица по надлежния ред.

 

      Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от получаването й по реда на АПК пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР