ЗАПОВЕД №2625/04.07.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и в изпълнение на Решение №209 от Протокол №9/28.06.2024г. на Общински съвет – Несебър,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. от имот частна – общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект с идентификатор 51500.501.318.1.7 по КК на гр.Несебър, АчОС №5470/26.09.2013г., за банкомат, при следните условия:

  1. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100 лв. с ДДС, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС.
  2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години
  3. Стъпка за наддаване – 10 /десет/ лева.
  4. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна месечна наемна цена, в размер на 10 лв.

Депозита се внася по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк“ АД: BIC UNCRBGSF IBAN BG79UNCR 7630 3300 0004 13.

  1. Специфични условия:

– Отдаваната площ да се използва единствено за АТМ – устройство;

– Право да участват в търга имат юридически лица регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;

  1. Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на търга – 22.07.2024г. от 10.00ч. до 12.00ч. Заявки за огледа се приемат до 16ч. на 19.07.2024г. вкл. на тел.0554 2-93-85.
  2. 7. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа

         7.1. На 23.07.2024г. – за първата дата за провеждане на търга;

         7.2. На 29.07.2024г. – за втора дата за провеждане на търга;

Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

       

     

 

  1. 8. Срок за подаване на заявление за участие – до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:

8.1. На 24.07.2024г. за първата дата за провеждане на търга;

8.2. На 30.07.2024г. за втора дата за провеждане на търга;

        

  1. 9. Дата, час и място за провеждане на търга:

          9.1. Първа дата за провеждане 25.07.2024г. от 10.00ч. в сградата на Общината.

 9.2. Втора дата за провеждане31.07.2024г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 24.07.2024г. не е постъпило нито едно заявление за участие в търга или няма допуснат до участие в търга кандидат.

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР