СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ- 4592/ 08.07.2024г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-54.1, 54.5, 54.15, 54.17 в кв.13, с идентификатор по КККР 61056.54.30 и ПИ 61056.56.100 по КККР на с.Равда, м.“Хендек тарла“, който план касае обединяване на УПИ I-54.1, 54.5, 54.15, 54.17 в кв.13, с идентификатор по КККР 61056.54.30 и ПИ 61056.56.100 по КККР на с.Равда, м.“Хендек тарла“ в нов УПИ I-54.30, 56.100, с идентификатор 61056.54.30 по КККР на с.Равда на площ 65616 кв.м., с отреждане „За аквапарк, общежития за персонала, паркинг и обслужващи дейности“- устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване- 30% , Кинт.= 1,5, Нкорниз=15м./5ет, минимално озеленена площ- 50% и начин на застрояване- свободно основно застрояване.

Проектът за ПУП–ПРЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

тел. за справка 0554/29331  инж.И.Димова