З А П О В Е Д  №381/23.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №65 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти разположени […]

Read More

З А П О В Е Д №382/23.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №67 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна – […]

Read More

O Б Я В Л Е Н И Е

 Община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 238/12.02.2024 г. на Кмета на Община Несебър   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за заемане на една щатна бройка по […]

Read More