З А П О В Е Д   №2235/18.06.2024 год.

Във връзка с постъпил на 17.06.2024г. Протокол от 12.06.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1986/05.06.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №1563/14.05.2024г., издадена в изпълнение на Решение №112 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години […]

Read More

З А П О В Е Д   №2238/18.06.2024 год.

Във връзка с постъпил на 17.06.2024г. протокол на комисия назначена с моя Заповед №1988/05.06.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №1497/09.05.2024г., издадена в изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности […]

Read More

ЗАПОВЕД №2234/18.06.2024г.

В община Несебър, в изпълнение на Решение №84 от Протокол №5/19.02.2024г.  на Общински съвет – Несебър и с моя Заповед №769/20.03.2024г., е проведен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски Обект №3, на площ от 15 кв.м., разположен съгласно одобрена схема и разрешение за […]

Read More

ЗАПОВЕД  №2236/18.06.2024г.

В изпълнение на Решение №118 от Протокол №6/29.03.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот частна – общинска собственост, представляващ: „Кафе – бар“ на площ от 45.50 кв.м. и склад от 5.31 кв.м., ведно с тераса на площ от 140.50 кв.м., […]

Read More

ЗАПОВЕД №2239/18.06.2024г.

В изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на търговски обекти, находящи се в Базар “Пристанище”, […]

Read More

З А П О В Е Д №2167/14.06.2024г.

На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №146 от Протокол №7/30.04.2024г. на ОС – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ:    Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ […]

Read More

З А П О В Е Д №2166/14.06.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №68 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна […]

Read More

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Несебър, гр.Несебър, ул.“Еделвайс“ 10, на основание чл.89 и чл.91 от Кодекса на труда във връзка с чл.217, ал.5 от Закона за предучилищното и училищно образование и Наредба № 16 от 01.07.2022 год. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на […]

Read More

З А П О В Е Д №1574/14.05.2024г.

Във връзка с постъпил на 13.05.2024г. Протокол от 25.04.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1390/25.04.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №768/20.03.2024г. на Кмета на община Несебър, в изпълнение на Решение №83 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от […]

Read More

З А П О В Е Д №1573/14.05.2024г.

Във връзка с постъпил на 13.05.2024г. Протокол от 25.04.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1390/25.04.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №768/20.03.2024г. на Кмета на община Несебър, в изпълнение на Решение №83 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от […]

Read More