З А П О В Е Д №1574/14.05.2024г.

Във връзка с постъпил на 13.05.2024г. Протокол от 25.04.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1390/25.04.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №768/20.03.2024г. на Кмета на община Несебър, в изпълнение на Решение №83 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от […]

Read More

З А П О В Е Д №1573/14.05.2024г.

Във връзка с постъпил на 13.05.2024г. Протокол от 25.04.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1390/25.04.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №768/20.03.2024г. на Кмета на община Несебър, в изпълнение на Решение №83 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от […]

Read More

З А П О В Е Д №1575/14.05.2024г.

Във връзка с постъпил на 13.05.2024г. Протокол от 25.04.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1390/25.04.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №768/20.03.2024г. на Кмета на община Несебър, в изпълнение на Решение №83 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от […]

Read More

З А П О В Е Д №1572/14.05.2024 год.

Във връзка с постъпил на 13.05.2024г. Протокол от 25.04.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1389/25.04.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №769/20.03.2024г., издадена в изпълнение на Решение №84 от Протокол №5/19.02.2024г. на Общински съвет – Несебър, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години […]

Read More

ЗАПОВЕД №1577/14.05.2024г.

В изпълнение на Решение №83 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски обекти, разположени съгласно одобрена схема в кв.67 УПИ І-общ по плана на гр.Несебър, представляващ имот с идентификатор 51500.502.149 по КК на гр.Несебър, както следва: Обект №5, […]

Read More

ЗАПОВЕД №1576/14.05.2024г.

В изпълнение на Решение №84 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски обекти, разположени съгласно одобрена схема и разрешение за поставяне в УПИ І -136, кв.64 по плана на гр.Свети Влас, представляващ имот с идентификатор 11538.501.136 по КК […]

Read More

З А П О В Е Д   №1571/14.05.2024 год.

В изпълнение на Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г.  на Общински съвет – Несебър, въз основа на което е издадена моя Заповед №388/26.02.2024г., в Общинска администрация – Несебър е проведен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца, считано от 15.06.2024г. до 14.09.2024г. вкл на 2500 кв.м /две […]

Read More

З А П О В Е Д №1563/14.05.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №112 от Протокол  №6/29.03.2024г. на ОС – Несебър,   ЗАПОВЯДВАМ:   Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок […]

Read More

З А П О В Е Д  №1562/14.05.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №118 от Протокол  №6/29.03.2024г. на ОС – Несебър,   ЗАПОВЯДВАМ:   Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок […]

Read More

    З А П О В Е Д  №1497/09.05.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №65 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър,   ЗАПОВЯДВАМ:   Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски […]

Read More