З А П О В Е Д     №1494/08.05.2024 год.

В община Несебър, в изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г.  на Общински съвет – Несебър и с моя Заповед №381/23.02.2024г., е проведен конкурс за отдаване под наем за срок  до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече […]

Read More

З А П О В Е Д   №1493/08.05.2024 год.

В община Несебър, в изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г.  на Общински съвет – Несебър и с моя Заповед №381/23.02.2024г., е проведен конкурс за отдаване под наем за срок  до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече […]

Read More

З А П О В Е Д    №1420/30.04.2024 год.

Във връзка с постъпил на 26.04.2024г. Протокол от 11.04.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1209/11.04.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №769/20.03.2024г., издадена в изпълнение на Решение №84 от Протокол №5/19.02.2024г. на Общински съвет – Несебър, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години […]

Read More

З А П О В Е Д  №1419/30.04.2024 год.

Във връзка с постъпил на 26.04.2024г. Протокол от 11.04.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1209/11.04.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №769/20.03.2024г., издадена в изпълнение на Решение №84 от Протокол №5/19.02.2024г. на Общински съвет – Несебър, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години […]

Read More

З А П О В Е Д   №1352/23.04.2024 год.

В изпълнение на Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г.  на Общински съвет – Несебър и съгласно моя Заповед №388/26.02.2024г., е проведен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца на 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/, представляващи части от имот – публична общинска собственост в УПИ […]

Read More

З А П О В Е Д №1312/22.04.2024г.

Във връзка с постъпил на 18.04.2024г. Протокол от 26.03.2024г. на комисията, назначена с моя Заповед №938/26.03.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед № 387/26.02.2024г., издадена в изпълнение на Решение № 68 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ […]

Read More

З А П О В Е Д №1251/15.04.2024г.

На 10.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №935/26.03.2024г. на Кмета на Общна Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №388/26.02.2024г. на Кмета на община Несебър, в изпълнение на Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок […]

Read More

ЗАПОВЕД №1250/15.04.2024 г.

В изпълнение на Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от три месеца, считано от 15.06.2024г. – 14.09.2024г. вкл., за части от имот публична – общинска собственост от УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС 891/29.11.2000г., означени с […]

Read More

З А П О В Е Д    №1192/09.04.2024 год.

На 04.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №711/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот частна – общинска собственост, представляващ: ”Кафе – Сладкарница” с търговска площ от 72.80 кв.м. […]

Read More

З А П О В Е Д   №1188/09.04.2024 год.

На  04.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №714/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ […]

Read More