З А П О В Е Д   №1188/09.04.2024 год.

На  04.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №714/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ […]

Read More

З А П О В Е Д  №1189/09.04.2024 г.

На  04.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №714/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ […]

Read More

З А П О В Е Д     №1191/09.04.2024 год.

На  04.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №714/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ […]

Read More

 ЗАПОВЕД №1190/09.04.2024г.

В изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на търговски обекти, находящи се в Базар “Пристанище”, […]

Read More

З А П О В Е Д  №1132/03.04.2024г.

На 29.03.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №710/18.03.2024г. на Кмета на Общна Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №388/26.02.2024г. на Кмета на община Несебър и в изпълнение на Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за […]

Read More

З А П О В Е Д  №1134/03.04.2024г.

На 29.03.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №710/18.03.2024г. на Кмета на Общна Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №388/26.02.2024г. на Кмета на община Несебър и в изпълнение на Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за […]

Read More

ЗАПОВЕД №1133/03.04.2024г.

На 29.03.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №710/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс обявен със Заповед №388/26.02.2024г. на Кмета на Община Несебър и в изпълнение на Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за […]

Read More

ЗАПОВЕД   №1126/02.04.2024г.

В изпълнение на Решение №63 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелно обособени обекти, представляващи: лекарски кабинети, находящи се в общинска Сграда „Градска поликлиника“ – гр.Обзор с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ Х, кв.53 […]

Read More

З А П О В Е Д №1127/02.04.2024г.

На 02.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия, назначена със Заповед №939/26.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот публична – общинска собственост, представляващ: Кабинет №1 – Офталмологичен на площ от 16.87 […]

Read More

З А П О В Е Д №1128/02.04.2024г.

На 02.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия, назначена със Заповед №708/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот публична – общинска собственост, представляващ: Кабинет №3 на площ от 16.87 кв.м. и […]

Read More