O Б Я В Л Е Н И Е

 Община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 238/12.02.2024 г. на Кмета на Община Несебър   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за заемане на една щатна бройка по […]

Read More