ЗАПОВЕД №768/20.03.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №83 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС – Несебър,         ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 […]

Read More

ЗАПОВЕД  №769/20.03.2024г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №84 от Протокол 5/19.02.2024г. на ОС – Несебър,         ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 […]

Read More

СПИСЪК  на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс

СПИСЪК  на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” в дирекция „Административно обслужване, регистрация и гражданско състояние на населението”   Kонкурсната комисия, определена със заповед № 238/12.02.2024 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши: І.   Допуска до конкурс следните кандидати: Деница […]

Read More

З А П О В Е Д   №388/26.02.2024г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, З А П О В Я Д В А М : Да се проведе публично оповестен конкурс за […]

Read More

З А П О В Е Д №386/26.02.2024г.

На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №63 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър,        ЗАПОВЯДВАМ:    Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок […]

Read More

З А П О В Е Д №387/26.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №68 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна […]

Read More

З А П О В Е Д №385/26.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №69 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект ”Кафе […]

Read More

    З А П О В Е Д  №381/23.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №65 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти разположени […]

Read More

З А П О В Е Д №382/23.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №67 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна – […]

Read More

O Б Я В Л Е Н И Е

 Община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 238/12.02.2024 г. на Кмета на Община Несебър   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за заемане на една щатна бройка по […]

Read More