З А П О В Е Д   №2235/18.06.2024 год.

Във връзка с постъпил на 17.06.2024г. Протокол от 12.06.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1986/05.06.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №1563/14.05.2024г., издадена в изпълнение на Решение №112 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години […]

Read More

З А П О В Е Д   №2238/18.06.2024 год.

Във връзка с постъпил на 17.06.2024г. протокол на комисия назначена с моя Заповед №1988/05.06.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №1497/09.05.2024г., издадена в изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности […]

Read More

ЗАПОВЕД №2237/18.06.2024г.

В изпълнение на Решение №72 от Протокол №4/30.01.2024г. и Решение №156 от Протокол №7/30.04.2024г. на Общински съвет – Несебър за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на нежилищни имоти частна – общинска собственост, представляващи: – Сграда с идентификатор 53045.502.316.1 по КК на гр.Обзор, със ЗП 103.12 кв.м., […]

Read More

ЗАПОВЕД №2234/18.06.2024г.

В община Несебър, в изпълнение на Решение №84 от Протокол №5/19.02.2024г.  на Общински съвет – Несебър и с моя Заповед №769/20.03.2024г., е проведен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски Обект №3, на площ от 15 кв.м., разположен съгласно одобрена схема и разрешение за […]

Read More

ЗАПОВЕД  №2236/18.06.2024г.

В изпълнение на Решение №118 от Протокол №6/29.03.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот частна – общинска собственост, представляващ: „Кафе – бар“ на площ от 45.50 кв.м. и склад от 5.31 кв.м., ведно с тераса на площ от 140.50 кв.м., […]

Read More

ЗАПОВЕД №2239/18.06.2024г.

В изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на търговски обекти, находящи се в Базар “Пристанище”, […]

Read More

ЗАПОВЕД №2100/11.06.2024 г.

На основание чл.84, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протокола от 05.06.2024г. на комисия, назначена със Заповед №1989/05.06.2024г. на Кмета на Община Несебър  от  провеждането на публичния търг с явно наддаване, обявен със Заповед №1499/09.05.2024г. на Кмета на Община Несебър и в изпълнение на […]

Read More

ДО ВСИЧКИ НАЕМАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Община Несебър, напомня на всички наематели на общински нежилищни имоти и общински земеделски имоти, че съгласно чл.24а от Наредба №5 за РПУРОИ и в изпълнение на договорните клаузи по сключените договори за наем за срок повече от една година, наемните цени се индексират ежегодно от първи януари с годишния инфлационен […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-4036/ 10.06.2024г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ в обхват УПИ V-9, кв. 13 по регулационния план на м. „Кокалу“, землище гр. Несебър, ПИ с идентификатор № 51500.84.95 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“ с трайно предназначение на територията – урбанизирана и с начин […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-4035/ 10.06.2024г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ в обхват УПИ ХІV-20, кв. 15 по регулационния план на м. „Кокалу“, землище гр. Несебър, ПИ с идентификатор № 51500.83.110 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“ с трайно предназначение на територията – земеделска и с начин […]

Read More