С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел УТ при Община Несебър съобщава,че със Заповед №1160/05.04.2024г. на кмета на община Несебър е одобрен ПУП-  План за застрояване за имот  02703.25.38 находящ се в  в месността “Кариян”, землище с.Баня , касаещ промяна предназначението от  земеделска земя в урбанизирана територия с отреждане на имота за “жилищно строителство”, в зона […]

Read More

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 10.04.2024Г.

  Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация. В случай, че не […]

Read More

З А П О В Е Д    №1192/09.04.2024 год.

На 04.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №711/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот частна – общинска собственост, представляващ: ”Кафе – Сладкарница” с търговска площ от 72.80 кв.м. […]

Read More

З А П О В Е Д   №1188/09.04.2024 год.

На  04.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №714/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ […]

Read More

З А П О В Е Д  №1189/09.04.2024 г.

На  04.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №714/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ […]

Read More

З А П О В Е Д     №1191/09.04.2024 год.

На  04.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №714/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ […]

Read More

 ЗАПОВЕД №1190/09.04.2024г.

В изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на търговски обекти, находящи се в Базар “Пристанище”, […]

Read More

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АУЗД №МДТ-720 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АУЗД №МДТ-721 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АУЗД №МДТ-722 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АУЗД №МДТ-723 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АУЗД №МДТ-724 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АУЗД №МДТ-725 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС-ПАНАМА АУЗД №МДТ-726 АКЦИОНЕРНО […]

Read More