ЗАПОВЕД №2794/12.07.2024г.

На основание чл.84, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протокола от 10.07.2024г. на комисия, назначена със Заповед №2681/10.07.2024г. на Кмета на Община Несебър от проведения търг с явно наддаване, обявен със Заповед №2164/14.06.2024г. на Кмета на Община Несебър, в изпълнение на Решение №149 от […]

Read More

ЗАПОВЕД №2795/12.07.2024г.

На основание чл.84, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протокола от 10.07.2024г. на комисия, назначена със Заповед №2680/10.07.2024г. на Кмета на Община Несебър от проведения търг с явно наддаване, обявен със Заповед №2165/14.06.2024г. на Кмета на Община Несебър, в изпълнение на Решение №150 от […]

Read More

ЗАПОВЕД №2625/04.07.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и в изпълнение на Решение №209 от Протокол №9/28.06.2024г. на Общински съвет – Несебър,   З А П О В Я Д В А М :   Да се […]

Read More

ЗАПОВЕД №2237/18.06.2024г.

В изпълнение на Решение №72 от Протокол №4/30.01.2024г. и Решение №156 от Протокол №7/30.04.2024г. на Общински съвет – Несебър за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на нежилищни имоти частна – общинска собственост, представляващи: – Сграда с идентификатор 53045.502.316.1 по КК на гр.Обзор, със ЗП 103.12 кв.м., […]

Read More

ЗАПОВЕД №2164/14.06.2024г.

На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №149 от Протокол №7/30.04.2024г. на Общински съвет – Несебър,                                                   ЗАПОВЯДВАМ:                  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под […]

Read More

ЗАПОВЕД №2165/14.06.2024г.

На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №150 от Протокол №7/30.04.2024г. на Общински съвет – Несебър,                                                  ЗАПОВЯДВАМ:                Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под […]

Read More

ЗАПОВЕД  №2100/11.06.2024 г.

На основание чл.84, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протокола от 05.06.2024г. на комисия, назначена със Заповед №1989/05.06.2024г. на Кмета на Община Несебър  от  провеждането на публичния търг с явно наддаване, обявен със Заповед №1499/09.05.2024г. на Кмета на Община Несебър и в изпълнение на […]

Read More

ЗАПОВЕД №2100/11.06.2024 г.

На основание чл.84, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протокола от 05.06.2024г. на комисия, назначена със Заповед №1989/05.06.2024г. на Кмета на Община Несебър  от  провеждането на публичния търг с явно наддаване, обявен със Заповед №1499/09.05.2024г. на Кмета на Община Несебър и в изпълнение на […]

Read More

З А П О В Е Д №1573/14.05.2024г.

Във връзка с постъпил на 13.05.2024г. Протокол от 25.04.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1390/25.04.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №768/20.03.2024г. на Кмета на община Несебър, в изпълнение на Решение №83 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от […]

Read More

ЗАПОВЕД №1561/14.05.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър и в изпълнение на Решение №72 от Протокол №4/30.01.2024г. и Решение №156 от Протокол №7/30.04.2024г. на ОС – Несебър,   З А П О В Я Д В А […]

Read More