ЗАПОВЕД №380/23.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър и в изпълнение на Решение №71 от Протокол №4/30.01.2024г. на Общински съвет – Несебър, З А П О В Я Д В А М : Да се проведе публичен […]

Read More

ЗАПОВЕД №226/08.02.2024г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №46 от Протокол №3/19.12.2023г. на Общински съвет – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот […]

Read More

ЗАПОВЕД №225/08.02.2024г.

На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №48 от Протокол №3/19.12.2023г. на Общински съвет – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на терен на площ […]

Read More