ЗАПОВЕД №1500/09.05.2024г.

На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №114 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър,                                                   ЗАПОВЯДВАМ:                  Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под […]

Read More

ЗАПОВЕД  №1499/09.05.2024 г.

На основание  чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №110 от Протокол №6/29.03.2024 г. на Общински съвет – Несебър   ЗАПОВЯДВАМ:      Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба […]

Read More

ЗАПОВЕД   №1125/02.04.2024г.

В изпълнение на Решение №72 от Протокол №4/30.01.2024г. на Общински съвет – Несебър за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на нежилищни имоти частна – общинска собственост, представляващи: – Сграда с идентификатор 53045.502.316.1 по КК на гр.Обзор, със ЗП 103.12 кв.м., нанесена в КК със ЗП от […]

Read More

 З А П О В Е Д   №767/20.03.2024г.

На 21.03.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №712/18.03.2024г. на Кмета на Общна Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на Обект №3 – Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ – 12 кв.м., открита […]

Read More

З А П О В Е Д  №766/21.03.2024г.

На 21.03.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №712/18.03.2024г. на Кмета на Общна Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на Обект №4 – Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ – 12 кв.м., открита […]

Read More

ЗАПОВЕД №379/23.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър и в изпълнение на Решение №72 от Протокол №4/30.01.2024г. на Общински съвет – Несебър, З А П О В Я Д В А М : Да се проведе публичен […]

Read More

ЗАПОВЕД №380/23.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър и в изпълнение на Решение №71 от Протокол №4/30.01.2024г. на Общински съвет – Несебър, З А П О В Я Д В А М : Да се проведе публичен […]

Read More

ЗАПОВЕД №226/08.02.2024г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №46 от Протокол №3/19.12.2023г. на Общински съвет – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот […]

Read More

ЗАПОВЕД №225/08.02.2024г.

На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №48 от Протокол №3/19.12.2023г. на Общински съвет – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на терен на площ […]

Read More