О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ РСЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-1150/ 19.02.2024г.

На основание чл.18а, ал.10 от АПК приложим на осн. чл. 129, ал.2 от ЗУТ  във вр. с § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е издадена Заповед № 2905 от 21.11.2023г. за придобиване на собственост по чл. 16, ал. 6 от Закона […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР    СЪОБЩЕНИЕ  изх. № Н2-УТ-5976/12.02.2024г.

С настоящето на основание  чл. 61 , ал.3 от  АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 222/07.02.2024г. на за кмет на община Несебър е одобрен проект  за изменение проект на подробния устройствен план – план за регулация и […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ  изх. № Н2-УТ-280-001/06.02.2024г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 34 / 31.01.2024г. на  “Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и ОБЩИНА НЕСЕБЪР за Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Обзор: Реконструкция на довеждащ […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ  изх. № Н2-УТ-7066/06.02.2024г.

С настоящето на основание  чл. 61 , ал.3 от  АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 166/31.01.2024г. на за кмет на община Несебър е одобрен проект  за изменение  на ПУП-ПРЗ за УПИ І-948 с идентификатор по КККР 53045.502.17 […]

Read More