СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-4036/ 10.06.2024г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ в обхват УПИ V-9, кв. 13 по регулационния план на м. „Кокалу“, землище гр. Несебър, ПИ с идентификатор № 51500.84.95 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“ с трайно предназначение на територията – урбанизирана и с начин […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-4035/ 10.06.2024г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ в обхват УПИ ХІV-20, кв. 15 по регулационния план на м. „Кокалу“, землище гр. Несебър, ПИ с идентификатор № 51500.83.110 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“ с трайно предназначение на територията – земеделска и с начин […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-4034/ 10.06.2024г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ в обхват УПИ Х-16 кв. 15 по регулационния план на м. „Кокалу“, землище гр. Несебър, ПИ с идентификатор № 51500.83.106 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“ с трайно предназначение на територията – земеделска и с начин […]

Read More

О Б Щ И Н А      Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Изх.№ Н2-УТ- 3865 / 03.06.2024г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3  от  АПК  във  връзка  с  чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен  проект за изменение на  ПУП-ПРЗ  за  УПИ І-3.16 /ПИ 11538.3.16/ и УПИ ІІ-3.133 /ПИ 11538.3.133/ в кв.15 по плана на КЗ между „Морски санаториум“ и гр.Свети Влас-ЮГ, местност […]

Read More

О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-4007/ 07.06.2024г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор № 51500.43.4 по кадастралната карта на гр. Несебър, местността „Чаирите“, С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота […]

Read More

О Б Щ И Н А      Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Изх.№ Н2-УТ- 3847 / 31.05. 2024г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3  от  АПК  във  връзка  с  чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен  проект за изменение на  ПУП-ПЗ  за  поземлен имот с идентификатор 11538.1.191 на площ от 10071 кв.м по кадастрална карта на гр.Свети Влас, местност „Юрта“ на основание Заповед № […]

Read More

О Б Щ И Н А    Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-3886/03.06.2024г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на подробния устройствен план– план за регулация и застрояване на с. Равда за южна крайбрежна зона и крайбрежна алея между […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5628-001/27.05.2024г.

На основание чл.131 от ЗУТ, oтдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1779/23.05.2024г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-План за застрояване за ПИ 73571.36.28 по КК на с.Тънково, местност „Над селото“ с площ 1999 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-3510/ 17.05.2024г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 1503/ 09.05.2024г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ V, кв. 12, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.511 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър. Проектът […]

Read More

О Б Щ И Н А    Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3434 /16.05.2024г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ, предварително разгледан от ОбЕСУТ, който със свое решение по т.12 от Протокол №4/17.04.2024г. приема заданието, след като е преценил, че е съобразено с нормите на ЗУТ, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. С изменението на плана за регулация […]

Read More