ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ
съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г.

ЗА КАКВО МОГАТ ДА СЕ ОТНАСЯТ СИГНАЛИТЕ?
За нарушения на българското или европейското законодателство, в съответствие с функциите и правомощията Община Несебър, в следните области:

 • Възлагане на обществени поръчки и възлагане на договори за концесия;
 • Управление и безопасност на общинските пътни инфраструктури;
 • Опазване на околната среда /енергийна ефективност, устойчиво управление на отпадъците, управление на шума в околната среда, управлението на водите и почвата, оценката на въздействието на публични и частни проекти върху околната среда, опазване на природата и биологичното разнообразие и др./
 • Защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • Сигурността на мрежите и информационните системи;
 • Измама и всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
 • Извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
 • Правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • Трудовото законодателство;
 • Законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

КАК СЕ ПОДАВАТ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ?

ПИСМЕНО  -  чрез попълване на ФОРМУЛЯР по образец, по някой от следните начини: 

 • Лично на отговорното лице;
 • На електронен адрес narushenia@nesebar.bg, като формулярът трябва да е подписан с квалифициран електронен подпис;
 • Писмен сигнал в пощенската кутията за сигнали за нарушения, поставена на входа на административната сграда на Община Несебър. Сигналът трябва да е подписан.

УСТНО:

 • на телефон 0554 29308 – денонощна система за гласови съобщения;
 • чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително.

Отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като го подпишете.
Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, да посочите лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
В случай, че сигналът не отговаря на някое от законовите изисквания, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите пропуски в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако пропуските не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.
Не се разглеждат анонимни сигнали и сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години!
За анонимни сигнали се приемат такива, в които не са посочени:

 • трите имена и адрес за кореспондеция – за български граждани;
 • имена, адрес за кореспондеция и личен номер – за чужденец;
 • фирма на търговеца, адрес за кореспонденция, електронна поща

За спазване на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения  не се приемат сигнали в центъра за информационно и административно обслужване!
КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЕ:

 • Служител или работник в Община Несебър, в общинските предприятия и структурни звена на общината;
 • Лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици на Община Несебър;
 • Доброволец или стажант в Община Несебър;
 • Член на управителен или контролен орган на общинско търговско дружество или сдружение с нестопанска цел с общинско участие;
 • Кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Община Несебър;
 • Всяко друго лице относно нарушение, станало му известно в работен контекст ("работен контекст" са настоящи или минали работни дейности, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация).

ОТГОВОРНО ЛИЦЕ за разглеждане на сигнали за нарушения в Община Несебър Виолета Поповастарши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“.  
В нейно отсъствие - Невелина Тълпигова - старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“.
ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР