СПИСЪК  на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс

СПИСЪК  на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” в дирекция „Административно обслужване, регистрация и гражданско състояние на населението”   Kонкурсната комисия, определена със заповед № 238/12.02.2024 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши: І.   Допуска до конкурс следните кандидати: Деница […]

Read More

З А П О В Е Д   №388/26.02.2024г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, З А П О В Я Д В А М : Да се проведе публично оповестен конкурс за […]

Read More

З А П О В Е Д №386/26.02.2024г.

На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №63 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър,        ЗАПОВЯДВАМ:    Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок […]

Read More

З А П О В Е Д №387/26.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №68 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна […]

Read More

З А П О В Е Д №385/26.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №69 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект ”Кафе […]

Read More

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Здравка Столева на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа. ПЕГАС-К ЕООД АУЗД №МДТ-1165 […]

Read More

ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани ЗАПОВЕД №389/26.02.2024, ЗАПОВЕД №390/26.02.2024, ЗАПОВЕД №391/26.02.2024 […]

Read More

ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани ЗАПОВЕД №393/26.02.2024 г. и протокол на […]

Read More