ЗАПОВЕД №226/08.02.2024г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №46 от Протокол №3/19.12.2023г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.32.77 по КК и КР на с.Тънково, находящ се в м.”Герена”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване – Деградирала ливада, ІХ категория, целия на площ от 800кв.м., актуван с АОС №2573/08.02.2007г., при граници поземлени имоти с кадастрални идентификатори 73571.32.1 и 73571.32.76 по КК и КР на с.Тънково, при следните условия:

  1. До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.
  2. Начална тръжна продажна цена : 11 570,00лв. /единадесет хиляди петстотин и седемдесет лева/ без ДДС.
  3. Стъпка за наддаване в търга: 200,00лв. /двеста лева/.
  4. Депозит за участие в търга – 10% от  началната тръжна цена, а именно 1157,00лв.  /хиляда сто петдесет и седем лева/.
  5. 5. Дата и час за извършване на оглед на имота, предмет на търга – 27.02.2024г. от 10.00ч. до 12.00часа. Заявки за огледа се приемат на тел.0554/2-93-87 до 16.00ч. на 26.02.2024г.
  6. 6. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:

6.1. 28.02.2024г. за първа дата за провеждане на търга;

6.2. 06.03.2024г. за втора дата за провеждане на търга;

          Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”,  ВIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

7.Срок за подаване на заявление за участие – до 16.00 часа  на гише №1 в   Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:      

7.1.  29.02.2024г. за първа дата за провеждане на търга;

7.2.  07.03.2024г. за втора дата за провеждане на търга;

8.Дата, час и място за провеждане на търга:

8.1.Първа дата за провеждане – 01.03.2024г. от 10.15ч. в сградата на Общината.

8.2.Втора дата за провеждане – 08.03.2024г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/

Иван Гургов – Зам.Кмет „Бюджет и финанси“

съгласно Заповед №2868/14.11.2023г.

и заявление вх.№093/08.02.2024г.

по регистъра на ОбС – Несебър