O Б Я В Л Е Н И Е

 Община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 238/12.02.2024 г. на Кмета на Община Несебър

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за заемане на една щатна бройка по служебно правоотношение за длъжността „Директор на дирекция Административно обслужване, регистрация и гражданско състояние на населението ” към Община Несебър, при следните условия:

 1. Кратко описание на длъжността: ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейността на дирекцията; носи отговорност за изпълнението на задачите на дирекцията пред секретаря на Общината; отчита постигането на целите и дейността на дирекцията пред секретаря на Общината; ръководи работата на непосредствено подчинените служители от дирекцията. Осигурява високо качествено административно обслужване на потребителите на услуги, предоставяни от Община Несебър в деловодната дейност, гражданската регистрация и съставяне на актове по гражданско състояние и електронните им еквиваленти. Организационно-техническа подготовка за провеждане на избори и референдуми.
 2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
 • минимална образователна степен – магистър;
 • професионална област – право; публична администрация
 • минимален професионален опит:  минимален професионален опит – 4 години или придобит  ІІІ младши ранг – т. 130 от Класификатор на длъжностите в администрацията.
 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
 • придобита юридическа правоспособност /за кандидатите с юридическо образование/;
 • компютърна грамотност – владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, работа с интернет и със специализирани правно-информационни програми;
 • познания в областта на местното самоуправление и местната администрация.
 1. 4. Допълнителни умения и квалификация, по които се оценят участниците в конкурса: управленска компетентност; ориентация към резултати; работа в екип; комуникативна компетентност; фокус към клиента /вътрешен или външен/; професионална компетентност; дигитална компетентност.
 2. 5. Начинът на провеждане на конкурса е :
  • решаване на тест;
  • провеждане на интервю.
 1. 6. Минимален размер на основната заплата 1255 лв. При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.
 2. 7. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
 • заявление по образец за участие в конкурса /Приложение №3 към чл.17 ал.2 от НПКПМДС /;
 • декларация за обстоятелствата по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДС /образец/;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен. В случаите когато дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти или когато документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата/номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • копие от документ за придобита юридическа правоспособност /за кандидатите с юридическо образование/;
 • копие от документите, удостоверяващи придобития ранг, ако кандидата е придобил ранг като държавен служител;
 • копия на документи удостоверяващи придобит професионален опит
 • професионална автобиография;
 • доказателства, че кандидата е преминал срочна служба в доброволният резерв по чл. 59, ал. 1 от ЗРВСРБ /ако кандидата притежава такъв/
 • нотариално заверено пълномощно в случай, че документите се подават от упълномощен представител.
 1. 8. На основание чл.14, ал.4 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 2. 9. Място и срок за подаване на документи:

Документите за участие в конкурса следва да бъдат подадени в 10 дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса:

1) лично от кандидата или от упълномощено от него лице в сградата на Община Несебър- Центъра за административно и  информационно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.;

2) по електронен път на e-mail secretary@nesebar.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Краен срок за подаване на документите до 16.00 часа на 23.02.2024 г. включително.

 1. 10. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на електронната страница на общината /www.nesebarinfo.com/, съгласно нормативно определените срокове.

      За информация: 0554/2 93 97, 0554/2 93 90- отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“ при Община Несебър.