ЗАПОВЕД №380/23.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър и в изпълнение на Решение №71 от Протокол №4/30.01.2024г. на Общински съвет – Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем под наем за срок от 3 /три/ години на обекти, разположени съгласно одобрена схема в гр.Несебър, кв.18А, УПИ ІV-4,477,общ., с кадастрален идентификатор 51500.501.516, актуван с АчОС №6623/07.04.2020г., както следва:

Обект №3 – Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ – 12 кв.м., открита площ – 3.5 кв.м. и помощни помещения – 2 кв.м

– Обект №4 – Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ – 12 кв.м., открита площ – 6 кв.м. и помощни помещения – 2 кв.м.,

при следните условия:

  1. Начална тръжна годишна наемна цена, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС, както следва:

             – За Обект №3 – Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ – 12 кв.м., открита площ – 3.5 кв.м. и помощни помещения – 2 кв.м., в размер на 1 200 лв. с ДДС;

            – За Обект №4 – Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ – 12 кв.м., открита площ – 6 кв.м. и помощни помещения – 2 кв.м., в размер на 1 380 лв. с ДДС;

  1. Стъпка за наддаване – 200 /двеста/ лева, за всеки обект.
  2. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, за съответния обект.

Депозита се внася по сметка на Община Несебър в УниКредит  Булбанк: ВIС UNCRBGSF, IBAN: ВG 79UNCR 7630 3300 0004 13

  1. До участие в търга се допускат: Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
  2. Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на търга – 11.03.2024г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат до 16.00ч. на 08.03.2024г. на тел.0554/ 2-93-85.
  3. 7. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа

          7.1. На14.03.2024г. – за първата дата за провеждане на търга;

          7.2. На 22.03.2024г. – за втора дата за провеждане на търга;

Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

  1.        Срок за подаване на заявление за участие – до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:

           8.1. На 15.03.2024г. за първата дата за провеждане на търга;

           8.2. На 25.03.2024г. за втора дата за провеждане на търга;

  1. Дата, час и място за провеждане на търга:

            9.1. Първа дата за провеждане18.03.2024г. от 10.00ч. в сградата на Общината.

            9.2. Втора дата за провеждане26.03.2024г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 15.03.2024г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР