З А П О В Е Д  №381/23.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №65 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, оформени  като “Базар Пристанище”- Несебър – стара част, АчОС №6634/02.06.2020г., при следните условия:

 1. Начална конкурсна годишна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, както следва:

          За Обект №1.1 – закрита площ – 27.30 кв.м., открита площ – 4.43 кв.м. – 8 400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/ с ДДС;

За Обект №1.2 – закрита площ – 27.30 кв.м., открита площ – 4.43 кв.м. – 8 400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/ с ДДС;

За Обект №2.1 – закрита площ – 20.40 кв.м, открита площ – 4.28 кв.м –         6 393 лв. /шест хиляди триста и деветдесет и три лева/ с ДДС;

   За Обект №4.2 – закрита площ – 17.81 кв.м, открита площ – 4.00 кв.м –         5 613 лв. /пет хиляди шестстотин и тринадесет лева/ с ДДС;

За Обект №5.5 – закрита площ – 10.56 кв.м, открита площ – 14.00 кв.м –         3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;

        – За Обект №5.6 – закрита площ – 10.56 кв.м и открита площ – 14.00 кв.м –         3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС.

За Обект №7.2  закрита площ – 11.38 кв.м., открита площ – 11.40 кв.м.          3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС ;

 1. 2. Срок за отдаване под наем – до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години.
 2. Специфични условия

          3.1. С оглед осъществяване на търговска дейност В публично оповестения конкурс имат право да участват ЕТ и ЮЛ регистрирани по Търговския закон.

3.2. Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

–  За първата година от наемния период:

І – ва вноска при подписване на договора,

ІІ – ра – вноска до 31 август на текущата година.

 

–  За следващата наемна година:

І – ва вноска до 31 юли на текущата година,

ІІ – ра – вноска до 31 август на текущата година.

3.3. Наемателят няма право:

–  да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот;

–  да го ползва с предназначение различно от това за което е предоставен;

– да извършва конструктивни промени без изричното съгласие на собственика и то само в случаи за запазване целостта и предназначението  на обекта.

 1. Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна годишна наемна цена за съответния обект.

Депозита се внася по сметка на Община Несебър в УниКредит  Булбанк: ВIС UNCRBGSF, IBAN: ВG 79UNCR 7630 3300 0004 13

 1. Критерии за оценяване:

      К1 експлоатация на обекта

– за магазин за промишлени стоки – 20т.;

– за магазин за хранителни стоки – 10т.;

– за офис – 6т.;

– за други цели – 4т.

       К2Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най – голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

       К3 –  разкриване на работни места  –

(РМуч/РМмах)х10,

Където РМуч в числителя – са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10,

       К4 уседналост на участника  

 • 30т. – за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса и извършващо търговска или ресторантьорска дейност на територията на община Несебър най – малко две години преди датата за провеждане на конкурса. (Прилага се удостоверение от категоризиращия орган, разрешение за продажба на хранителни стоки или друг документ удостоверяващ декларираното от участника);
 • 10 т. – за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най – малко две години преди датата за провеждане на конкурса;
 • 0т. – за останалите участници

    К5 – Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

 

         Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4 +К5

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по – висока оценка по критерия К5.

 1. Дата и час за извършване на оглед на обектите, предмет на конкурса – 11.03.2024г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат на тел.0554/2-93-85 до 16.00ч. на 08.03.2024г.
 2. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

    7.1. На 14.03.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

    7.2. На 22.03.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

 1. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:

     8.1. На 15.03.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

     8.2. На 25.03.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

 1. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

     9.1. Първа дата за провеждане18.03.2024г. от 10.30ч. в сградата на Общината.

     9.2. Втора дата за провеждане 26.03.2024ч. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. – 15.03.2024г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР