З А П О В Е Д №382/23.02.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №67 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна – общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект на площ от 25.19 кв.м., и санитарен възел на площ от 1.41 кв.м., с идентификатор 51500.501.295.2 по КК на гр.Несебър – стара част, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор №51500.501.295.2 по КК на гр.Несебър, ул.”Тервел” №7, УПИ ІІІ-167, кв.44 по плана на гр. Несебър – стара част, АчОС №6683/26.04.2021г., при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер 255 лв./двеста петдесет и пет лева/ с ДДС, определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС – Несебър и Приложение №1 т.ІІ-1 към нея.
 2. Специфично условие:

– Наемателят няма право да ползва имота с предназначение различно от това, за което е предоставен;

 • Наемателят няма право да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот;
 1. Срок за отдаване под наем5 /пет/ години.
 2. До участие в Конкурса се допускат: Юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти регистрирани по действащото българско законодателство.
 3. Депозит за участие в конкурса –  10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
 4. Критерии за оценяване:

К1- експлоатация на обекта:

– за офис – 20т.;

– за магазин за промишлени стоки – 10т.;

– за други цели – 5т.;

            К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най – голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

 

             К3 –  разкриване на работни места  –  (РМуч/РМмах)х10,

Където РМуч в числителя – са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

             К4 – Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20,

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по – висока оценка по критерия К4.

 1. Дата и час за извършване на оглед на обектите, предмет на конкурса11.03.2024г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат на тел.0554/ 2-93-85 до 16.00ч. на 08.03.2024г.
 2. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

   8.1. На 14.03.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

   8.2. На 22.03.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;  

Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.8, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

 1. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:

   9.1. На 15.03.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

   9.2. На 25.03.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

 1. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

   10.1. Първа дата за провеждане – 18.03.2024г. от 11.00ч. в сградата на Общината.

 10.2. Втора дата за провеждане – 26.03.2024г. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.9.1. – 15.03.2024г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР