З А П О В Е Д   №388/26.02.2024г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

  1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца, считано от 15.06.2024г. до 14.09.2024г. вкл., за извършване на атракционна дейност на части от имот публична – общинска собственост от УПИ ІІ в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., разположени съгласно приложена схема, както следва:

    – За Петно №1 на площ 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/ – при начална месечна наемна цена  в размер на  –  8400.00 лв. с ДДС.

     – За Петно №2 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ – при начална месечна наемна цена в размер на  –  720.00 лв. с ДДС.

     – За Петно №3 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ – при начална месечна наемна цена в размер на  –  720.00 лв. с ДДС.

За Петно №4 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ – при начална месечна наемна цена в размер на  –  720.00 лв. с ДДС.

За Петно №5 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ – при начална месечна наемна цена в размер на  –  720.00лв. с ДДС.

За Петно №6 на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ – при начална месечна наемна цена в размер на  –  720.00 лв. с ДДС.

  1. До участие се допускат: Eднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
  2.      Депозит за участие – представляващ 10% от началната конкурсна месечна наемна цена за съответното место.

Депозита се внася по сметка на Община Несебър в УниКредит  Булбанк: ВIС UNCRBGSF, IBAN: ВG 79UNCR 7630 3300 0004 13

  1.     Специфични условия на конкурса:

– Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност;

– Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

  1. Критериите за оценяването са:

           К1 – Конкурсна цена   (КЦуч/КЦмах)х10,

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10.

           К2 – Оферта, относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. –

                                                        (БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 –  Разкриване на работни места  –  (РМуч/РМмах)х10,

Където РМуч в числителя – са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

               К4 Активност на профила Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги. Доказва се с прилагане на договор, декларация или друг документ доказващ опита на кандидата в предлагането на атракционна дейност:

– До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

              Краен резултат за оценяването:

              К = К1+ К2 + К3 + К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по – висока оценка по критерий  К1.

  1. Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса – 11.03.2024г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат до 16.00ч. на 08.03.2024г. на тел.0554/2-93-85.
  2. 7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

              7.1. На 14.03.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

              7.2. На 22.03.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

  1.    8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа: 

             8.1. На 15.03.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

             8.2. На 25.03.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

 

 

  1. 9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

    9.1. Първа дата за провеждане – 18.03.2024г. от 11.30ч. в сградата на Общината.

    9.2. Втора дата за провеждане – 26.03.2024г. от 11.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 15.03.2024г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР