ЗАПОВЕД  №769/20.03.2024г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №84 от Протокол 5/19.02.2024г. на ОС – Несебър,

        ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски обекти, разположени съгласно одобрена схема и разрешение за поставяне в УПИ І-136, кв.64 по плана на гр.Свети Влас, представляващ имот с идентификатор 11538.501.136 по КК на гр.Свети Влас, АпОС №5117/29.02.2012г., при следните условия:

  1.      Начална конкурсна годишна наемна цена, определена съгласно Решение №84 от Протокол 5/19.02.2024г. на ОС – Несебър, както следва:

          – Обект №1 на площ от 15 кв.м., в размер на 1 000 лв. с ДДС;

          – Обект №2 на площ от 15 кв.м., в размер на 1 000 лв. с ДДС;

          – Обект №3 на площ от 15 кв.м., в размер на 1 000 лв. с ДДС;

          – Обект №4 на площ от 15 кв.м., в размер на 1 000 лв. с ДДС;

          – Обект №5 на площ от 15 кв.м., в размер на 1 000 лв. с ДДС;

  1. 2. Специфични условия

2.1. Наемателят няма право:

– да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот;

– да ползва обекта с предназначение различно от това за което е предоставен;

2.2. Оборудването и обзавеждането на обектите са за сметка на наемателя;

2.3. Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

–  За първата година от наемния период:

І – ва вноска при подписване на договора,

ІІ – ра – вноска до 31 август на текущата година.

–  За следващата наемна година:

І – ва вноска до 31 юли на текущата година,

ІІ – ра – вноска до 31 август на текущата година.

  1. Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна годишна наемна цена за съответния обект.

Депозита се внася по сметка на Община Несебър в УниКредит  Булбанк: ВIС UNCRBGSF, IBAN: ВG 79UNCR 7630 3300 0004 13

 

 

  1. Критерии за оценяване:

    К1 – Експлоатация на обекта:

– за магазин за промишлени стоки – 20т.;

– за офис – 10т.;

– за битови услуги -6т;

– други цели – 4т.;

           К2Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 –  Разкриване на работни места  –

(РМуч/РМмах)х10,

Където РМуч в числителя – са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10,

            К4 – Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20,

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

           Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по – висока оценка по критерия К4.

  1.    5. До участие в конкурса се допускат: Физически лица, регистрирани по регистър „Булстат“, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти регистрирани по действащото българско законодателство.
  2.       Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса – 08.04.2023г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат до 16.00ч. на 05.04.2023г. на тел.0554/2-93-85.
  3. 7. Срок за закупуване на конкурсна документациядо 16.00 часа на:

       7.1. На 09.04.2024г. – за първата дата за провеждане на конкурса;

            7.2. На 23.04.2024г. – за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,  BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

          Платежното нареждане за закупените конкурсни книжа по указаната сметка на Община Несебър трябва да съдържа наименованието на участника, който е извьршил плащането и който ще участва в Конкурса, както и наименованието на обекта, за който са закупени информационните книжа.

  1.      Срок за подаване на писмени офертидо 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

          8.1. На 10.04.2024г. – за първата дата за провеждане на конкурса;

          8.2. На 24.04.2024г. – за втора дата за провеждане на конкурса;

  1.       Дата, час и място за провеждане на конкурса:

          9.1. Първа дата за провеждане11.04.2024г. от 10.00ч. в сградата на Общината.

          9.2. Втора дата за провеждане – 25.04.2024г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 10.04.2024г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР