З А П О В Е Д  №766/21.03.2024г.

На 21.03.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №712/18.03.2024г. на Кмета на Общна Несебър, относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на Обект №4 – Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ – 12 кв.м., открита площ – 6 кв.м. и помощни помещения – 2 кв.м., разположен, съгласно одобрена схема в гр.Несебър, кв.18А, УПИ ІV-4,477 общ. с кад.идентификатор 51500.501.516, актуван с АОС №6623/07.04.2020г., обявен съгласно Заповед №380/23.02.2024г. на Кмета на Община Несебър, в изпълнение на Решение №71 от Протокол №4/30.01.2024г. на Общински съвет – Несебър.

На проведеното заседание на 18.03.2024г., комисията предлага да бъде издадена Заповед, с която за спечелил участник да бъде определен – „Еко Стил 18“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Хан Аспарух“ №8, представлявано от Денка Йорданова – управител, ЕИК 205045154, по потвърдената от него годишна наемна цена.

Като разгледах приложените към преписката документи установих следното: За провеждането на горепосочения търг е назначена комисия, която е провела заседанието си на 18.03.2024г.

За Обект №4 – Магазин за промишлени стоки е постъпило едно заявление за участие в търга от: „Еко стил 18“ ООД с ЕИК 205045154.

След отваряне на документацията на участниците, относно проверка наличието на изискуемите документи по чл.11 от тръжните книжа с цел допускането му до участие в търга, комисията е констатирала следното:

– Кандидатът „Еко стил 18“ ООД е приложил изискуемите документи от тръжната документация и комисията го е допуснала до участие в търга.  Освен това участникът е потвърдил началната тръжна годишна наемна цена за гореописания обект, но не е направил наддавателно предложение.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.84, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, като взех предвид протоколно решение от 18.03.2024г. на комисия назначена със Заповед №712/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър,                

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Определям за спечелил участник в търг с явно за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на Обект №4 – Магазин за промишлени стоки с търговска закрита площ – 12 кв.м., открита площ – 6 кв.м. и помощни помещения – 2 кв.м., разположен, съгласно одобрена схема в гр.Несебър, кв.18А, УПИ ІV-4,477 общ. с кад.идентификатор 51500.501.516, актуван с АОС №6623/07.04.2020г. – „Еко Стил 18“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Хан Аспарух“ №8, представлявано от Денка Йорданова – управител, ЕИК 205045154.

 

 

 

 

 

  1. Годишната наемна цена предложена от спечелилия търга, е в размер на 1 380 лв. /хиляда триста и осемдесет лева/ с ДДС и наемателя следва да я внася по сметка на Община Несебър в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 41 00.
  2. Наемната цена за първата наемна година следва да се внесе в 7 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 140 лв., внесена като депозит за участие в търга с платежно нареждане от 13.03.2024г. на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.
  • За всяка следваща наемна година, годишната наемна цена се заплаща до 31.03 на текущата година по сметка на Община Несебър в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.
  1. В изпълнение на чл.86, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, в седемдневен срок след изпълнение на задължението по т.3 да бъде сключен договор за наем на недвижим имот, предмет на търга.
  2. Ако наемателя не заплати наемната цена в указания срок, депозита се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор.

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.84, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и да се обяви на заинтересованите лица по надлежния ред.

Заповедта подлежи на оспорване в 14 – дневен срок от получаването й пред Административен Съд – Бургас,  по реда на АПК.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР