З А П О В Е Д №1127/02.04.2024г.

На 02.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия, назначена със Заповед №939/26.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот публична – общинска собственост, представляващ: Кабинет №1 – Офталмологичен на площ от 16.87 кв.м. и манипулационна /помещение №1А/ на площ от 16.73 кв.м., находящ се на първи етаж в Общинска сграда – Градска поликлиника – гр.Обзор, изградена в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., обявен със Заповед №386/26.02.2024г., в изпълнение на Решение №63 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър.

На проведеното заседание на 26.03.2024г., комисията се е запознала със съдържанието на офертата и ценовото предложение на допуснатия участник и е преценила, че същите отговарят на условията по критериите за оценяване и предлага да бъде издадена Заповед, с която за спечелил участник да бъде определен – Виолета Кръстева Велкова с адрес: гр.Варна,  бул.“Владислав Варненчик“ №112, вх.А, Булстат ЕИК 177911091.

           Като разгледах приложените към преписката документи установих следното: За провеждането на горепосочения конкурс е назначена комисия, която е провела заседанието си на 26.03.2024г., като това е втората дата посочена в Заповед №386/26.02.2024г. на Кмета на Община Несебър, за провеждане на конкурса, тъй като в срока по първата дата – 18.03.2024г. не е постъпило предложение за наемане на кабинет №1 – Офталмологичен, предмет на конкурса.

В срока по втората дата, посочена в Заповедта за обявяване на конкурса има постъпило едно предложение да участие.

За Кабинет №1 е разгледана офертата на: Виолета Кръстева Велкова като участникът е допуснат до участие в конкурса и се е пристъпило към прочитане на офертата и ценовото предложение на кандидата, който отговаря на критериите посочени в Решение №63 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър.

Видно от гореизложеното и като взех предвид протоколно решение от 26.03.2024г., което считам за законосъобразно и на основание чл. 94, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Определям за спечелил участник в конкурса за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот публична – общинска собственост, представляващ: Кабинет №1 – Офталмологичен на площ от 16.87 кв.м. и манипулационна /помещение №1А/ на площ от 16.73 кв.м., находящ се на първи

 

 

 

 

етаж в Общинска сграда – Градска поликлиника – гр.Обзор, изградена в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г. – Виолета Кръстева Велкова с адрес: гр.Варна,  бул.“Владислав Варненчик“ №112, вх.А, Булстат ЕИК 177911091.

  1. Предложената от спечелилият конкурса месечна наемна цена е в размер на 112  /сто и дванадесет лева/ с ДДС и наемателя следва да я внася до 10 – то число на съответния месец по сметка на Община Несебър в УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 41 00.
  2.         Първата месечна вноска следва да се внесе в 7 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 11.20 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 20.03.2024г.
  3.    След изпълнение на задължението по т.3 да бъде сключен договор за наем на недвижим имот, предмет на конкурса, в срока указан в чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.
  4.         Ако наемателя не заплати наемната цена в указания срок, депозита се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор.

 

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър и да се обяви на заинтерисованите лица по надлежния ред.

Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет – дневен срок от получаването й пред Административен Съд – Бургас  по реда на АПК.

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ  /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР