ЗАПОВЕД №1133/03.04.2024г.

На 29.03.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №710/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс обявен със Заповед №388/26.02.2024г. на Кмета на Община Несебър и в изпълнение на Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца считано от 15.06.2024г. до 14.09.2024г. вкл на 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/, представляващи части от имот –  публична общинска собственост в УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г., означени на приложената схема като Петно №1, за извършване на атракционна дейност.

На проведеното заседание на 18.03.2024г., комисията е извършила оценка на постъпилите конкурсни предложения и предлага да бъде издадена Заповед, с която за спечелил участник за Петно №1 по приложената схема бъде определен класирания на първо място участник: „Бокал 2008“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Струма“ №33, ЕИК 200176032, представлявано от Калоян Христов Бобев – управител.

Като разгледах приложените към преписката документи установих следното: При наличие на изискуемия кворум легитимно назначената комисия е провела заседание на 18.03.2024г. за провеждането на горепосочения конкурс за петно №1 по приложената в конкурсните документи схема, на площ от 2500 /две хиляди и петстотин/ кв.м, представляващи части от имот – публична общинска собственост в УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър. За тази позиция са постъпили и разгледани по реда на тяхното постъпване офертите на:

– „Атлантик – Бонев и дъщеря -24“ ЕООД с ЕИК 204836728;

„Бокал 2008“ ЕООД с ЕИК 200176032;

ЕТ „Атракцион – Васил Василев” с ЕИК 813061580;

 

като и тримата кандидати са допуснати до участие в конкурса.

         Предвид това, че и тримата участници са допуснати до участие в конкурса се е пристъпило към оценяване на предложенията по критериите посочени в Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър.

            По критерий К1 – Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х10,

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10, участниците са предложили следните месечни наемни цени:

– „Атлантик – Бонев и дъщеря -24“ ЕООД  – 16 100 лв. с ДДС;

„Бокал 2008“ ЕООД 20 400 лв. с ДДС;

           – ЕТ ”Атракцион Васил Василев” – 33 100 лв. с ДДС;

 

След прилагане на формулата за този критерий, кандидатите са получили следните точки:

 

  „Атлантик – Бонев и дъщеря -24“ ЕООД (16 100/33 100)х10=4.86т.

 Бокал 2008“ ЕООД(20 400/33 100)х10=6.16т.

      ЕТ ”Атракцион – Васил Василев” (33 100/33 100)х10 = 10т.

 

По критерий К2 –  Оферта, относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. –   (БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най – голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

И тримата участници декларират, че ще използват имота по предназначение.

Относно предложенията за благоприятни за населението на общината инвестиции, комисията е единодушна, че предложенията, чиито стойности, не са  конкретно посочени в лева, няма да бъдат включени при оценяването по този критерий. В този смисъл предложенията на  Бокал 2008“ ЕООД за облагородяване на района, комисията е единодушна, че няма да се вземат под внимание тези предложения, тъй като не са посочили стойността им в лева, както и предложението им за предоставяне на карти на деца в неравностойно положение за безплатно ползване на атракционнните съоръжения на обща стойност 800 лв., тъй като е невъзможно доказването кои деца са в неравностойно положение и няма как общината да контролира това предложение, в кой момент стойността на картите е изчерпана и дали само деца в неравностойно положение ще използват тази услуга. За този участник са взети под внимание предложените инвестиции /дарения/ в общ размер 19 000 лв.

„Атлантик – Бонев и дъщеря -24“ ЕООД е предложил инвестиции /дарения/ в размер на 6 000 лв., а ЕТ ”Атракцион – Васил Василев е предложил инвестиции / дарение/ в размер на 12 600 лв.;

Предвид направеното разискване, комисията е пристъпила към оценяване на предложенията по този критерий, като след прилагане на формулата участниците са получили следните точки:

        „Атлантик – Бонев и дъщеря -24“ ЕООД  – (6 000/19 000)х20 = 6.31т.

        Бокал 2008“ ЕООД – (19 000/19 000)х20= 20т.

         ЕТ ”Атракцион – Васил Василев – (12 600/19 000)х20=13.26т.

      

         По критерий К3 – разкриване на работни места (РМуч/РМмах)х10,  където РМуч в числителя – са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10, участниците са предложили следните работни места:

„Атлантик – Бонев и дъщеря -24“ ЕООД – 20р.м.;

– „Бокал 2008“ ЕООД – 40р.м;

– ЕТ ”Атракцион – Васил Василев – 32р.м.;

като след прилагане на формулата участниците са получили следните точки:

 

           – „Атлантик – Бонев и дъщеря -24“ ЕООД – (20/40)х10 =5т.

– „Бокал 2008“ ЕООД (40/40)x10=10

            ЕТ ”Атракцион – Васил Василев – (32/40)х10 = 8т.

 

          По критерий К4 – Активност на профила – Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги:

Фирма „Атлантик – Бонев и дъщеря – 24“ ЕООД декларира, че има опит в предлагането на атракционни забавления 7г. и е получил 10т., а другите двама участници са получили по равен брой точки 20т., тъй като и двамата имат опит в предлагането на атракционни услуги над 15г., а именно:Бокал 2008“ ЕООД – 16г. и ЕТ ”Атракцион – Васил Василев” – 44г.

След сумиране на точките по критериите определени с Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър и получения краен резултат, комисията с 9 /девет/ гласа „За“ класира участниците за петно №1 по приложената схема на площ от 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/, представляващи части от имот –  публична общинска собственост в УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър по следния начин:

 

– на І-во място – „Бокал 2008“ ЕООД  с 56.16т.

         – на ІІ – ро място – ЕТ ”Атракцион – Васил Василев“ с 51.26т.;

– на ІІІ то място – „Атлантик – Бонев и дъщеря – 24“ ЕООД с 26.17т.;

 

Това протоколно решение от 18.03.2024г. на комисията, назначена със Заповед №710/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, считам за правилно и законосъобразно и напълно споделям.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 94, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. 1. Определям за спечелил участник в конкурса за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца, считано от 15.06.2024г. до 14.09.2024г. вкл. за извършване на атракционна дейност на 2500 /две хиляди и петстотин/ кв.м, представляващи части от имот – публична общинска собственост в УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г., , съгласно приложената схема, означени като Петно №1, класирания на първо място участник: „Бокал 2008“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Струма“ №33, ЕИК 200176032, представлявано от Калоян Христов Бобев – управител.
  2.  2. Предложената от спечелилият конкурса месечна наемна цена е в размер на 20 400лв. /двадесет хиляди и четиристотин лева/ с ДДС и наемателя следва да я внася до 10 – то число на съответния месец по сметка на Община Несебър в УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 42 00.
  3. 3. Първата месечна вноска следва да се внесе в 7 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 840 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 14.03.2024г.

 

 

 

  1. След изпълнение на задължението по т.3 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, предмет на конкурса, в срока указан в чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, като насрещните предложения от офертата на кандидата, бъдат вписани като задължения на наемателя по наемния договор.
  2.   Ако наемателя не заплати наемната цена в указания срок, депозита се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор за наем, и се поканва класирания на второ място участник.
  3. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в 7 дневен срок от сключване на договор по предмета на конкурса.

 

 

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и да се обяви на заинтересованите лица по надлежния ред.        

        Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от получаването й по реда на АПК пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР