З А П О В Е Д  №1189/09.04.2024 г.

На  04.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №714/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на Обект №1.1, находящ се в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част,  разположен в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, съгласно приложена схема, АОС №6634/02.06.2020г., обявен със Заповед №381/23.02.2024г. на Кмета на община Несебър и в изпълнение на Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър.

На проведеното заседание на 18.03.2024г., комисията е извършила оценка на постъпилите конкурсни предложения и предлага да бъде издадена Заповед, с която за спечелил участник да бъде определен класирания на първо място: ЕТ „Стил – 90 – Биляна Маркова“, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Места“ №7, представляван от Биляна Маркова, ЕИК 201308750.

Като разгледах приложените към преписката документи установих следното: За провеждането на горепосочения конкурс е назначена комисия, която е провела заседанието си на 18.03.2024г.

За Обект №1.1 са разгледани офертите на: ЕТ „Стил – 90 – Биляна Маркова“ с ЕИК 201308750  и „Съмър Вю 2023“ ЕООД с ЕИК 207442628, като и двамата участници са допуснати и се е пристъпило към оценяване на предложенията по критериите посочени в Решение №65 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър.

Комисията по критерия К1 – /експлоатацията на обекта/, е присъдила и на двамата участници по 10т., тъй като и двамата ще използват магазините за хранителни стоки.

       По вторият критерий К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.). Този критерий се оценява съобразно следната формула (БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най – голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20, и двамата участници не са предложили насрещни предложения, за което са получили и двамата по 0т.

 

 

  По третият критерий К3 –  разкриване на работни места  –

(РМуч/РМмах)х10,

 

Където РМуч в числителя – са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10, и двамата участниците са предложили разкриване на 10 работни места като след прилагане на формулата са получили следните точки:

   ЕТ „Стил – 90 – Биляна Маркова“ – (10/10)х10=10т.

         „Съмър Вю 2023“ ЕООД – (10/10)х10=10т.

 

По четвъртият критерий К4 уседналост на участника

 

 • 30т. – за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса и извършващо търговска или ресторантьорска дейност на територията на община Несебър най – малко две години преди датата за провеждане на конкурса. (Прилага се удостоверение от категоризиращия орган, разрешение за продажба на хранителни стоки или друг документ удостоверяващ декларираното от участника);
 • 10 т. – за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най – малко две години преди датата за провеждане на конкурса;
 • 0т. – за останалите участници,

 

участникът ЕТ „Стил – 90 – Биляна Маркова“ е със седалище и адрес на управление гр.Несебър и е получил 10т., а кандидатът „Съмър Вю 2023“ ЕООД е със седалище и адрес на управление община Несебър, но от 2023г., за което е получил 0т.

По петият критерий К5 – Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20, участниците с преложили следните годишни наемни цени: ЕТ „Стил – 90 – Биляна Маркова“ – 8 500 лв. с ДДС, а „Съмър Вю 2023“ ЕООД – 8 600 лв. с ДДС,

като след прилагане на формулата, участниците са получили следните точки:

        ЕТ „Стил – 90 – Биляна Маркова“ –  (8 500/8 600)х20=19.77т.

       „Съмър Вю 2023“ ЕООД – (8 600/8 600)х20=20т.

 

Предвид получения краен резултат по критериите определени, съгласно Решението на ОС  Несебър, комисията класира участниците за Обект 1.1 по следния начин:  I – място ЕТ „Стил – 90 – Биляна Маркова“ с 49,77т. и на ІІ – ро място „Съмър Вю 2023“ ЕООД с 40т.

 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 94, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протоколно решение от 18.03.2024г. на комисия, назначена със Заповед №714/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 1. Определям за спечелил участник в конкурса за отдаване под наем за срок до започване на строително – монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години на Обект №1.1 – закрита площ – 27.30 кв.м., открита площ – 4.43кв.м, АОС №6634/02.06.2020г., находящ се в Базар „Пристанище” – стара част, разположен в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър – стара част, класирания на първо място участник: ЕТ „Стил – 90 – Биляна Маркова“, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Места“ №7, представлявано от Биляна Маркова, ЕИК 201308750.
 2. Предложената от спечелилият конкурса годишна наемна цена за Обект №1.1 е в размер на  8 500 лв. /осем хиляди и петстотин лева/ с ДДС, и наемателят следва да я внася по сметка на Община Несебър в УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, Вид на плащане 44 41 00.
 3. Първа вноска за първата наемна година в размер на 3 410 лв. /три хиляди четиристотин и десет лева/ с ДДС, следва да се внесе в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, като от нея се приспадне сумата от 840.00 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 15.03.2024г. Втора вноска за първата наемна година в размер на 4 250лв. /четири хиляди двеста и петдесет лева/ с ДДС, следва да бъде заплатена до08.2024г.

Годишните наемни вноски за всяка следваща наемна година следва да бъдат заплащани както следва:

 • Първа вноска до 07. на текущата наемна година в размер на 4 250 лв. /четири хиляди двеста и петдесет лева/ с ДДС;
 • Втора вноска до08. на текущата наемна година в размер на 4 250 лв. /четири хиляди двеста и петдесет лева/ с ДДС;
 1. В изпълнение на чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, в седемдневен срок след изпълнение на задължението по т.3 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, като насрещните предложения от офертата бъдат записани като задължения в наемния договор.
 2. Ако наемателя не заплати наемната цена в указания срок, депозита се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор и се поканва класирания на второ място участник  за сключване на такъв. При отказ от сключване на договор в 7 – дневен срок от поканата, поканения участник губи внесения депозит за участие.

      

     

 

 1. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в 7 – дневен срок от сключване на договор по предмета на конкурса.

 

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл. 94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и да се обяви на заинтересованите лица по надлежния ред.

      Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от получаването по реда на АПК пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР