З А П О В Е Д    №1192/09.04.2024 год.

На 04.04.2024г. при мен постъпи протокол на комисия назначена със Заповед №711/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот частна – общинска собственост, представляващ: ”Кафе – Сладкарница” с търговска площ от 72.80 кв.м. и обслужващи помещения 28.00 кв.м., находящ се на партерен етаж от общинска сграда – „Читалище”, с идентификатор 53822.502.505.1.4 по КК на с.Оризаре, АчОС №6500/23.10.2017г., обявен със Заповед №385/26.02.2024г. на Кмета на Община Несебър, в изпълнение на Решение №69 от Протокол №4/30.01.2024г. на Общински съвет – Несебър

На проведеното заседание на 18.03.2024г., комисията е извършила оценка на постъпилите конкурсни предложения и предлага да бъде издадена Заповед, с която за спечелил участник да бъде определен класирания на първо място: „Кабакови и син“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Оризаре, ул.“Народен юмрук“ №2, ЕИК 204726420, представлявано от Никола Кабаков – управител.

Като разгледах приложените към преписката документи установих следното: За провеждането на горепосочения конкурс е назначена комисия, която е провела заседанието си  на 18.03.2024г.

За ”Кафе – Сладкарница” са разгледани офертите на: „Съни груп 94“ ЕООД с ЕИК 206964598 и „Кабакови и син“ ЕООД с ЕИК 204726420, като и двамата участници са допуснати и се е пристъпило към оценяване на предложенията по критериите посочени в Решение №69 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър.

По критерий К1 – експлоатация на обекта, участникът „Съни груп 94“ ЕООД ще използва обекта като ЗОХ – „Бързо хранене“ и е получил – 10т., а кандидатът – „Кабакови и син“ ЕООД ще използва обекта като ЗОХ – „Кафе – Сладкарница“ и е получил – 20т.

По критерий К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции – (БИуч/БИмах)х20, (конкретно посочени, стойността им изразена в лева), където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най – голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20, и двамата участници не са предложили инвестиции и са получили по 0т.

     По критерий К3 –  разкриване на работни места  –  (РМуч/РМмах)х10, където РМуч в числителя – са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10, участниците са предложили следните работни места:

„Съни груп 94“ ЕООД – 2;

„Кабакови и син“ ЕООД – 3,

 

като след прилагане на формулата за този критерий, кандидатите са получили следните точки:

 

          „Съни груп 94“ ЕООД (2/3)х10=6,67т.

   „Кабакови и син“ ЕООД – (3/3)x10=10т.

 

По критерий  К4 Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20, където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20, участниците са предложили еднаква месечна наемна цена – 520 лв. с ДДС, като след прилагане на формулата за този критерий, кандидатите са получили следните точки:

 

 „Съни груп 94“ ЕООД – (520/520)х20=20т.

     „Кабакови и син“ ЕООД – (520/520)x20=20т.

 

Предвид получения краен резултат, съгласно критериите определени, от Решение №69 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър, комисията с 9 /девет/ гласа „За“ класира участниците за общински обект Кафе – Сладкарница“ по следния начин: на I – място – „Кабакови и син“ ЕООД с 50т. и на ІІ – ро място –           „Съни груп 94“ ЕООД с 36,67т.

Това протоколно решение от 18.03.2024г. на комисия, назначена със Заповед №711/18.03.2024г. на Кмета на Община Несебър, считам за правилно, законосъобразно и на основание чл.94, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

З А П О В Я Д В А М:

  1. Определям за спечелил участник в публично оповестения конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот частна – общинска собственост, представляващ: ”Кафе – Сладкарница” с търговска площ от 72.80 кв.м. и обслужващи помещения 28.00 кв.м., находящ се на партерен етаж от общинска сграда – „Читалище”, с идентификатор 53822.502.505.1.4 по КК на с.Оризаре, АчОС №6500/23.10.2017г., класирания на първо място участник: „Кабакови и син“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Оризаре, ул.“Народен юмрук“ №2, ЕИК 204726420, представлявано от Никола Кабаков – управител.
  2. Предложената от спечелилият конкурса месечна наемна цена за Кафе – Сладкарница, е в размер на 520 лв. /петстотин и двадесет лева/ с ДДС, и наемателят следва да я внася до 10 – число на съответния месец по сметка на Община Несебър в „УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 41 00.
  3. Първата месечна вноска следва да се внесе в 7 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 52 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 05.03.2024г. на „Изипей“ АД.

          

  1. След изпълнение на задължението по т.3 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, предмет на конкурса, в срока указан в чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър като предложенията от офертата на кандидата, бъдат вписани като задължения на наемателя по наемния договор.
  2. Ако наемателя не заплати наемната цена в указания срок, депозита се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор за наем, и се поканва класирания на второ място участник.
  3. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в 7- дневен срок от сключване на договор по предмета на конкурса.

 

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и да се обяви на заинтерисованите лица по надлежния ред.        

       Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок по реда на АПК пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР