ЗАПОВЕД №1250/15.04.2024 г.

В изпълнение на Решение №70 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС Несебър за отдаване под наем за срок от три месеца, считано от 15.06.2024г. – 14.09.2024г. вкл., за части от имот публична – общинска собственост от УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС 891/29.11.2000г., означени с петно №5 и №6 в приложената схема, е издадена Заповед №388/26.02.2024г. на Кмета на Община Несебър за обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имота. В съответствие с чл. 72 от Наредба № 5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, със Заповеди с №710/18.03.2024г. и №935/26.03.2024г. на Кмета на Община Несебър е определена комисия в състав от 9 човека, която да проведе конкурса. В определения ден за провеждане на конкурса – 18.03.2024г. по първата дата и 26.03.2024г. по втората дата за провеждане на конкурса, комисията е провела заседания. Видно от съставения на заседанията протоколи, в Община Несебър няма подадени предложения за участие, относно места с №5 и №6.

Поради изложеното и на основание чл. 44, ал.1 и 2 от ЗМСМА,

     

   ЗАПОВЯДВАМ:

 

Прекратявам конкурс за отдаване под наем за срок от три месеца, считано от 15.06.2024г. – 14.09.2024г. вкл., за части от имот публична – общинска собственост от УПИ ІІ – общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС 891/29.11.2000г., означени с място №5 и №6 в приложената схема, поради липса на представени предложения за участие в конкурса.

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинска администрация, съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК в 14 – дневен срок, от обявяването й пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР