З А П О В Е Д №1312/22.04.2024г.

Във връзка с постъпил на 18.04.2024г. Протокол от 26.03.2024г. на комисията, назначена с моя Заповед №938/26.03.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед № 387/26.02.2024г., издадена в изпълнение на Решение № 68 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години  на имот – частна общинска собственост, представляващ: Едноетажна сграда – „Кафене“ на площ от 94.00 кв.м., с идентификатор 51500.502.879.1 по КК на гр.Несебър, изградена в имот с идентификатор 51500.502.879 по КК на гр.Несебър, АчОС №6563/12.03.2019г.,

и след като се запознах приложените към административната преписка документи установих следното:

На заседание, проведено на 26.03.2024г. – втора дата на заседанието, предвид входирано едно предложение за участие, комисията е извършила оценка на единственото постъпило предложение и предлага да бъде издадена заповед, с която за спечелил участник да бъде определен – „Хоум Сървис“ ЕООД клон Несебър, представлявано от управителя – Григор Найденов, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, кв.“Черно море 1“ №83, вх.Б, ет.2, ап.1, ЕИК 2016379450014.

За провеждане на горепосочения конкурс е назначена комисия със Заповед №713/18.03.2024г., която е провела заседанието си на определената за това първа дата 18.03.2024г., съгласно Заповед №387/26.02.2024г. Същият състав на комисия е определен и съгласно Заповед №938/26.03.2024г., която да проведе конкурса и на определената втората дата 26.03.2024г., посочена в Заповед №387/26.02.2024г. Проведеното на 26.03.24г. заседание е с оглед на факта че, за обект „Кафене“, в срока по определената първата дата е постъпило само едно предложение от „Хоум Сървис“ ЕООД – клон Несебър, представлявано от управителя – Григор Найденов, ЕИК 2016379450014. Постъпилото предложение е отворено с оглед проверка по допустимост за липса/наличие на изискуемите документи по чл.11 от конкурсната документация и допускането на кандидата до участие в конкурса. След извършената проверка на представената документация, комисията е допуснала до участие в конкурса „Хоум Сървис“ ЕООД – клон Несебър с ЕИК 2016379450014, представлявано от управителя – Григор  Найденов.

Предвид постъпилата единствена оферта и допуснат един кандидат, съгласно чл.93, ал.1 от Наредба№5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, конкурса е отложен за втората дата, посочена в Заповед №387/26.02.2024г. В срока за закупуване и подаване на предложения по втората дата посочена в заповедта за провеждане на конкурса няма постъпили нови предложения за участие в конкурса. След прочитане и разискване на предложената оферта и ценово предложение на допуснатия участник, комисията е счела, че те съответстват на конкурсните условия по отношение на предложената, цена, работните места и експлоатацията на обекта.

Относно предложението за благоприятни за населението на общината инвестиции, комисията е преценила, че от така направеното предложение не може да се приеме извършването на строително монтажни дейности, тъй като те са обект на разрешителен режим и изискват предварително съгласуване на книжа. Изпълнението им би довело до противоречие с нормативните изисквания на Закона за обществените поръчки, по отношение възлагането на тези работи, още повече, че предложението не кореспондира с инвестиционните намерения на общината в района, предвид извършения „Ремонт на южен парк – етап І  – детски площадки, фитнес на открито“, по договор №466/07.11.2022г., за който все още има гаранционни срокове.

Предвид това, комисията е счела, че от предложението могат да бъдат приети, вещите посочени от страна на кандидата в количествено стойностната сметка в офертата, под формата на дарение в полза на Община Несебър, която да ги оползотвори, където има необходимост от това или за реализиране на друг инвестиционен обект на територията на общината, като дарението на вещите следва да се извърши преди сключване на договора за наем на обекта, предмет на конкурса.

Предвид гореизложеното, комисията с 9 /девет/ гласа “За” е приела решение, с което предлага „Хоум Сървис“ ЕООД – клон Несебър с ЕИК 2016379450014, да бъде определен за спечелил участник в конкурса, по предложеното от него ценово предложение – 27 000  лв. с ДДС годишна наемна цена; откриване на 10 работни места и доставка и дарение на вещите, посочени в количествено – стойностната сметка от офертата, по критерия – благоприятни за населението на общината инвестиции, което да се извърши преди сключване на договора за наем.

 

         Това протоколно решение от 26.03.2024г. на комисията, назначена с моя Заповед №938/26.03.2024г., считам за правилно, законосъобразно и напълно споделям.

Предвид горното и на основание чл. 94, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Определям „Хоум Сървис“ ЕООД – клон Несебър, представлявано от управителя – Григор Найденов, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, кв.“Черно море 1“ №83, вх.Б, ет.2, ап.1, ЕИК 2016379450014, за спечелил участник в конкурса за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост, представляващ: Едноетажна сграда – „Кафене“ на площ от 94.00 кв.м., с идентификатор 51500.502.879.1 по КК на гр.Несебър, изградена в имот с идентификатор 51500.502.879 по КК на гр.Несебър, АчОС №6563/12.03.2019г.
  2. Предложената от спечелилия участник годишна наемна цена в размер на 27 000 лв. /двадесет и седем хиляди лева/ с ДДС, следва да се заплаща от наемателя на две равни вноски по сметка на Община Несебър в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 41 00, в следните срокове:

   2.1. Първа вноска за първата наемна година в размер на 13 500 лв. /тринадесет хиляди и петстотин лева/ с ДДС, следва да се внесе в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 1 706 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 13.03.2024г.

   2.2. Втората вноска за първата наемна година в размер на 13 500 лв. /тринадесет хиляди и петстотин лева/ ДДС, следва да бъде заплатена до 31.08.2024г.

    2.3. Годишните наемни вноски за всяка следваща наемна година следва да бъдат заплащани както следва:

  • Първа вноска до 07. на текущата наемна година в размер на 13 500 лв. /тринадесет хиляди и  петстотин лева/ с ДДС;
  • Втора вноска до08. на текущата наемна година в размер на 13 500 лв. /тринадесет хиляди и петстотин лева/ с ДДС;
  1. В срок до един месец от влизане в сила на настоящата заповед, спечелилият участник следва да извърши доставка и дарение на вещите, посочени в количествено – стойностната сметка от офертата по критерия – благоприятни за населението на общината инвестиции, а именно:

– доставка на 3 бр. пейки за отдих, във вида, материала и размера, съответстващ на тези от снимките в офертата на стр.4;

– доставка на 5 бр. кошчета за отпадъци;

– доставка на 15 кв.м. ударопоглъщаща каучукова настилка на плочи в различни цветове;

– доставка на 3 бр. комплект маса с пейки, във вид, материал и размер, съответстващ на тези от снимките в офертата на стр.5;

– доставка на 1 бр. интерактивна черна дъска за класна стая на открито;

– доставка на 1 бр. огледало за обратно виждане;

– доставка на 5 бр. дърво вид Японска вишна;

 

  1. В седмодневен срок след изпълнение на задълженията по т.2.1 и 3 кумулативно, да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, като насрещното предложение за разкриване на 10 работни места, да бъде вписано като задължение в наемния договор. В срок до 6 месеца от сключване на наемния договор, наемателят да предостави в отдел „Общ.собственост“ при Община несебър,  копие на трудовите договори на назначените лица за работа в обекта.

   

  1.    В случай, че спечелилият участник по т.1, не изпълни задълженията си по т.2.1 и т.3 кумулативно, в указаните срокове по настоящата заповед, се  счита, че е налице отказ от негова страна за сключване на наемен договор. В този случай внесения депозит не се възстановява на лицето, а се задържа в полза на общината.

 

На основание чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на общинската администрация, както и на заинтересованите лица.

       Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от получаването й по реда на АПК пред Административен съд – гр.Бургас.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР