З А П О В Е Д  №1419/30.04.2024 год.

Във връзка с постъпил на 26.04.2024г. Протокол от 11.04.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1209/11.04.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №769/20.03.2024г., издадена в изпълнение на Решение №84 от Протокол №5/19.02.2024г. на Общински съвет – Несебър, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски Обект №1, на площ от 15 кв.м., разположен съгласно одобрена схема и разрешение за поставяне в УПИ І-136, кв.64 по плана на гр.Свети Влас, представляващ имот с идентификатор 11538.501.136 по КК на гр.Свети Влас, ул.“Раковски“, АпОС №5117/29.02.2012г., и след като се запознах с приложените към административната преписка документи, установих следното:

На заседание, проведеното на 11.04.2024г., комисията е извършила оценка на постъпилите конкурсни предложения и предлага да бъде издадена Заповед, с която за спечелил участник да бъде определен класирания на първо място: „ДААРТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, ул. „Юг“, 19, вх. 5, ЕИК 207495844, представлявано от управителя Альона Делина.

 

На заседанието комисия, е разгледала постъпилите от „ДААРТ“ ЕООД с ЕИК 207495844 и „Милена 88“ ЕООД с ЕИК 206086047 предложения, които са отворени с оглед проверка по допустимост наличие или липса на изискуемите документи по чл.10 от конкурсната документация и допускането на кандидатите до участие в конкурса. След извършената проверка на представената документация, комисията е допуснала до участие в конкурса и двамата кандидати, като се е пристъпило към оценяване на предложенията по критериите, посочени в Решение №84 от Протокол №5/19.02.2024г. на Общински съвет – Несебър.

По критерий К1 – експлоатация на обекта, участникът „ДААРТ“ ЕООД ще използва обекта за други цели работилница за арт занимания и продажба на собствени творби от морско дърво, рисуване и др. и получил 4т., а участникът „Милена 88“ ЕООД – за битови услуги козметик, и е получил 6т.

По критерий К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции – (БИуч/БИмах)х20, (конкретно посочени, стойността им изразена в лева), където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най – голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20, и двамата участници не са предложили инвестиции и са получили по 0т.

     По критерий К3 –  разкриване на работни места  –  (РМуч/РМмах)х10, където РМуч в числителя – са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10, участникът „Милена 88“ ЕООД не е предложил разкриване на работни места, а кандидатът „ДААРТ“ ЕООД е предложил разкриване на 1 работно място,

като след прилагане на формулата за този критерий, кандидатите са получили следните точки:

       „ДААРТ“ ЕООД – (1/1)х10=10т.

       „Милена 88“ ЕООД (0/1)x10=0т.

         

По критерий  К4 Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20, където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20, участниците са предложили еднаква годишна наемна цена – 1000 лв. с ДДС, като след прилагане на формулата за този критерий, кандидатите са получили следните точки: 

       „ДААРТ“ ЕООД – (1000/1000)х20=20т.

       „Милена 88“ ЕООД (1000/1000)x20=20т

 

Предвид получения краен резултат, съгласно критериите определени  в Решение №84 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС – Несебър, комисията с 9 /девет/ гласа „За“ е приела решение, с което предлага класиране на участниците за общински Обект №1 по следния начин: на I – място – „ДААРТ“ ЕООД с 34т. с ДДС и на ІІ-ро място „Милена 88“ ЕООД с 26т.

 

Това протоколно решение на комисия, назначена с моя Заповед №1209/11.04.2024г., считам за правилно, законосъобразно и напълно споделям.

Предвид горното и на основание чл.94, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

З А П О В Я Д В А М:

  1. Определям „ДААРТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, ул. Юг, 19, вх. 5, ЕИК 207495844, представлявано от управителя Альона Делина, за спечелил участник в публично оповестения конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски Обект №1 на площ от 15 кв.м., разположен съгласно одобрена схема и разрешение за поставяне в УПИ І-136, кв.64 по плана на гр.Свети Влас, представляващ имот с идентификатор 11538.501.136 по КК на гр.Свети Влас, ул.“Раковски“, АпОС №5117/29.02.2012г.
  2. Предложената от спечелилия участник годишна наемна цена в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/ с ДДС, следва да се заплаща от наемателя на две равни вноски по сметка на Община Несебър в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 41 00, в следните срокове:

2.1. Първа вноска за първата наемна година в размер на 500 лв. /петстотин лева/ с ДДС, следва да се внесе в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 100 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 03.04.2024г.

  2.2. Втората вноска за първата наемна година в размер на 500 лв. /петстотин лева/ с ДДС, следва да бъде заплатена до 31.08.2024г.

  2.3. Годишните наемни вноски за всяка следваща наемна година следва да бъдат заплащани както следва:

  • Първа вноска до 07. на текущата наемна година в размер на 500 лв. /петстотин лева/ с ДДС;
  • Втора вноска до08. на текущата наемна година в размер на 500 лв. /петстотин лева/ с ДДС;
  1.      След изпълнение на задължението по т.2.1 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, предмет на конкурса, в срока указан в чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, като предложенията от офертата на кандидата бъдат вписани като задължения на наемателя по наемния договор.
  2. Ако наемателя не заплати наемната цена в указания срок, депозита се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор за наем, и се поканва класирания на второ място участник.
  3. Внесените депозити на неспечелилите участник се освобождава в 7- дневен срок от сключване на договор по предмета на конкурса.

 

Съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС, настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на общинската администрация, както и на заинтерисованите лица.

       Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от получаването й по реда на АПК пред Административен съд – гр.Бургас.

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР