ЗАПОВЕД  №1499/09.05.2024 г.

На основание  чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №110 от Протокол №6/29.03.2024 г. на Общински съвет – Несебър

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

   Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с ид. 51500.22.182 по КККР на гр. Несебър, в местността „Бостанлъка“ на площ от 679 кв.м., с трайно предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: осма, при съседи: ПИ 51500.22.19; 51500.22.44, 51500.22.183, 51500.20.5, АчОС №6157/19.05.2015г. при следните условия:

  1. До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти регистрирани, съгласно действащото българско законодателство.
  2. Начална тръжна продажна цена – 26 936 лв. /двадесет и шест хиляди деветстотин тридесет и шест лева/ без ДДС.
  3. Депозит за участие в търга, представляващ 10% от началната тръжна продажна цена – 2 693,60 лв. /две хиляди шестстотин деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/.
  4. Стъпка за наддаване в търга – 500 лв. /петстотин лева/.
  5. 5. Срок за закупуване на тръжната документация– до 16.00 часа на:

5.1. 03.06.2024 г. за първа дата за провеждане на търга;

5.2. 10.06.2024 г. за втора дата за провеждане на търга;

Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк”,  ВIC UNCRBGSF,  IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

  1. Срок за подаване на заявление за участие – до 16.00 часа  на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

6.1. 04.06.2024 г. за първа дата за провеждане на търга;

6.2. 11.06.2024 г. за втора дата за провеждане на търга;

 

 

7.Дата, час и място за провеждане на търга:

7.1. Първа дата за провеждане – 05.06.2024 г. от 10.00 часа в сградата на Общината.

7.2. Втора дата за провеждане – 12.06.2024 г. от 10.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1. – 04.06.2024 г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

7.3. Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на търга – 31.05.2024 г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат до 16.00 ч. на 30.05.2024 г. на тел.0554/29385 Стоева.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР