ЗАПОВЕД №1500/09.05.2024г.

На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №114 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър,

                                                 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

               Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на Дял І на площ от 3000кв.м от поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.117.11 по кадастралната карта на с.Приселци, м.”Припека”, целия на площ от 80124кв.м., трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Изоставено трайно насаждение, VІІ (седма) категория, актуван с АОС №4748/07.06.2011г., индивидуализирани съгласно приложения проект за реално ползване на ПИ 58431.117.11,  при следните условия:

1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.

  1. Начална тръжна годишна наемна цена : 121,49лв. /сто двадесет и един лева и четиридесет и девет стотинки/ без ДДС.
  2. Срок за отдаване –10 /десет/ години.
  3. Стъпка за наддаване в търга: 10,00лв. /десет лева/.
  4. Депозит за участие в търга – 10% от  началната тръжна цена в размер на 12,15лв. /дванадесет лева и петнадесет стотинки/.

6.Специфични условия:

6.1. Имотът да се използва за отглеждане на животни.

6.2. Кандидатите за участие в търга да са собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

  1. Дата и час за извършване на оглед на имота, предмет на търга – 31.05.2024г. от 10.00ч. до 12.00часа. Заявки за огледа се приемат на тел.0554/2-93-87 до 16.00ч. на 30.05.2024г.
  2. 8. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:

8.1.  03.06.2024г. за първа дата за провеждане на търга;

8.2.  10.06.2024г. за втора дата за провеждане на търга;

          Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”,  ВIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.8, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

  1. Срок за подаване на заявление за участие – до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:      

9.1.  04.06.2024г. за първа дата за провеждане на търга;

9.2.  11.06.2024г. за втора дата за провеждане на търга;

  1. Дата, час и място за провеждане на търга:

10.1.Първа дата за провеждане – 05.06.2024г. от 10.15ч. в сградата на Общината.

10.2.Втора дата за провеждане – 12.06.2024г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.9.1. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР