З А П О В Е Д №1574/14.05.2024г.

Във връзка с постъпил на 13.05.2024г. Протокол от 25.04.2024г. на комисия назначена с моя Заповед №1390/25.04.2024г., относно провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед №768/20.03.2024г. на Кмета на община Несебър, в изпълнение на Решение №83 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС – Несебър за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски Обект №4 на площ от 9 кв.м., разположен съгласно одобрена схема в кв.67 УПИ І – общ по плана на гр.Несебър, представляващ имот с идентификатор 51500.502.149 по КК на гр.Несебър, АчОС №5230/18.06.2012г., и след като се запознах с приложените към административната преписка документи, установих следното:

На заседание, проведеното на 25.04.2024г., комисията е извършила оценка на постъпилото предложение и предлага да бъде издадена Заповед, с която за спечелил участник да бъде определен – „Морнинг Скай Трейдинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Равда, кв.“Шоколад, Лазур“ 21-3, ЕИК 207027087, представлявано от Мартин Ате – управител.

За провеждането на горепосочения конкурс е назначена комисия със Заповед №1210/11.04.2024г., която е провела заседанието си на 11.04.2024г. по първа дата от Заповед №768/20.03.2024г. Същия състав е определен със Заповед №1390/25.04.2024г.,  който да проведе конкурса и по втората дата – 25.05.2024г. посочена в Заповед №768/20.03.2024г. Заседанието по втората дата се е наложило, тъй като за Обект №4, в срока по първата дата е постъпило само едно предложение от „Морнинг Скай Трейдинг“ ЕООД с ЕИК 207027087, представлявано от Мартин Ате – управител, което е отворено с оглед проверка за наличието или липсата на изискуемите документи по чл.10 от конкурсната документация и допускането на кандидата до участие в конкурса. Комисията е допуснала до участие в конкурса „Морнинг Скай Трейдинг“ ЕООД с ЕИК 207027087, представлявано от Мартин Ате – управител. Предвид постъпилата само една оферта и допуснат един кандидат, конкурса съгласно чл.93, ал.1 от Наредба№5 за РПУРОИ на ОС – Несебър е отложен за втората дата посочена в Заповед №388/26.02.2024г. на кмета на общината. В срока за закупуване и подаване на предложения по втората дата посочена в заповедта за провеждане на конкурса няма постъпили нови предложения за участие в конкурса. Офертата и ценовото предложение на допуснатия участник отговарят на условията, определени в Решение №83 от Протокол №5/19.02.2024г. на ОС – Несебър и комисията с 9 /девет/ гласа “За” е определила „Морнинг Скай Трейдинг“ ЕООД с ЕИК 207027087, представлявано от Мартин Ате – управител, за спечелил участник в конкурса.

          Това протоколно решение от 25.04.2024г. на комисия, назначена със Заповед №1390/25.04.2024г. на Кмета на Общна Несебър, считам за правилно, законосъобразно и напълно споделям.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 94, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Определям Морнинг Скай Трейдинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Равда, кв.“Шоколад, Лазур“ 21-3, ЕИК 207027087, представлявано от Мартин Ате – управител, за спечелил участник в публично оповестения конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски Обект №4 на площ от 9 кв.м., разположен съгласно одобрена схема в кв.67 УПИ І – общ по плана на гр.Несебър, представляващ имот с идентификатор 51500.502.149 по КК на гр.Несебър, АчОС №5230/18.06.2012г., за монтиране на вендинг машини.
  2. Предложената от спечелилият конкурса годишна наемна цена в размер на 500 лв. /петстотин лева/ с ДДС, следва да се заплаща наведнъж по сметка на Община Несебър в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 41 00, в следните срокове:

2.1. Годишна наемна цена за първата година, следва да се внесе в 7 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 50 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 10.04.2024г.

 2.2. Годишната наемна цена за всяка следваща наемна година се дължи преди изтичане на съответната наемна година.

  1. След изпълнение на задължението по т.2.1 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, предмет на конкурса, в срока указан в чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, като насрещните предложения от офертата на кандидата, бъдат вписани като задължения на наемателя по наемния договор.
  2. Ако наемателя не заплати наемната цена в указания срок, депозита се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор за наем.         

 

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и да се обяви на заинтерисованите лица по надлежния ред.        

       Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от получаването й по реда на АПК пред Административен Съд – гр.Бургас.

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР