ДО ВСИЧКИ НАЕМАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Община Несебър, напомня на всички наематели на общински нежилищни имоти и общински земеделски имоти, че съгласно чл.24а от Наредба №5 за РПУРОИ и в изпълнение на договорните клаузи по сключените договори за наем за срок повече от една година, наемните цени се индексират ежегодно от първи януари с годишния инфлационен индекс, отчетен от НСИ за предходната календарна година.

Годишния инфлационен индекс, отчетен от НСИ за предходната календарна година е 4.7 %.

За въпроси : тел. 0554-293-85; 0554-293-55; 0554-293-88