СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-4036/ 10.06.2024г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ в обхват УПИ V-9, кв. 13 по регулационния план на м. „Кокалу“, землище гр. Несебър, ПИ с идентификатор № 51500.84.95 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“ с трайно предназначение на територията – урбанизирана и с начин на трайно ползване – за друг курортно – рекреационен обект.

Проектът предвижда запазване на отреждането „За жилищно, курортно строителство и обслужващи функции“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за УПИ V-9, кв. 13 по регулационния план на м. „Кокалу“, землище гр. Несебър, а именно: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1.50, Нкорниз – 13.50 м. и мин. озеленена площ – 50 %.

Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.