ЗАПОВЕД №2234/18.06.2024г.

В община Несебър, в изпълнение на Решение №84 от Протокол №5/19.02.2024г.  на Общински съвет – Несебър и с моя Заповед №769/20.03.2024г., е проведен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на търговски Обект №3, на площ от 15 кв.м., разположен съгласно одобрена схема и разрешение за поставяне в УПИ І-136, кв.64 по плана на гр.Свети Влас, представляващ имот с идентификатор 11538.501.136 по КК на гр.Свети Влас, ул.“Раковски“, АпОС №5117/29.02.2012г.

С моя Заповед №1420/30.04.2024г., „Милена 88“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №20, представлявано от Люцка …… Дерменджиева – управител, ЕИК 206086047, е определен за спечелил участник. Горепосочената заповед е връчена на всички участници. В срока за подаване на жалби и възражения, такива не са постъпили и Заповедта е влязла в сила. С писмо спечелилият участник е уведомен, че същата е влязла в сила и му е указан срок за заплащане на дължима първа наемна вноска от годишната наемна цена, с цел сключване на договор за наем. В срока определен за заплащане на дължимата наемна цена, кандидатът не е заплатил тази сума, като това се счита за отказ от сключване на договор за наем.

Предвид тези обстоятелства, на основание чл. 95, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, следва да се покани класирания на второ място участник – „ДААРТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, ул. „Юг“, 19, вх. 5, ЕИК 207495844, представлявано от управителя Альона Делина, за сключване на договор за наем.

Предложената от този участник годишна наемна цена е в размер на  1000 лв. с ДДС.

Предвид гореизложеното, на осн. чл. 95, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Поканвам „ДААРТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, ул. Юг, 19, вх. 5, ЕИК 207495844, представлявано от управителя Альона Делина, класиран на второ място участник в конкурс проведен на 11.04.2024г., за сключване на договор за наем за срок от 3 /три/ години на търговски Обект №3 на площ от 15 кв.м., разположен съгласно одобрена схема и разрешение за поставяне в УПИ І-136, кв.64 по плана на гр.Свети Влас, представляващ имот с идентификатор 11538.501.136 по КК на гр.Свети Влас, ул.“Раковски“, АпОС №5117/29.02.2012г.
  2. Предложената от спечелилия участник годишна наемна цена е в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/ с ДДС, и следва да се заплаща от наемателя на две равни вноски по сметка на Община Несебър в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ВIС UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 41 00, в следните срокове:

2.1. Първа вноска за първата наемна година в размер на 500 лв. /петстотин лева/ с ДДС, следва да се внесе в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, като от нея се приспадне сумата от 100 лв., внесена като депозит за участие в конкурса с платежно нареждане от 09.04.2024г.

  2.2. Втората вноска за първата наемна година в размер на 500 лв. /петстотин лева/ с ДДС, следва да бъде заплатена до 31.08.2024г.

  2.3. Годишните наемни вноски за всяка следваща наемна година следва да бъдат заплащани както следва:

  • Първа вноска до 07. на текущата наемна година в размер на 500 лв. /петстотин лева/ с ДДС;
  • Втора вноска до08. на текущата наемна година в размер на 500 лв. /петстотин лева/ с ДДС;
  1. След изпълнение на задължението по т.2.1 да бъде сключен договор за наем на недвижимия имот, предмет на конкурса, в срока указан в чл.96, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, като предложенията от офертата на кандидата бъдат вписани като задължения на наемателя по наемния договор.
  2. Ако „ДААРТ“ ЕООД не заплати първа вноска от годишната наемна цена в указания срок, депозита за участие в конкурса се задържа в полза на Общината, като това се приема за отказ от сключване на договор за наем.
  3. Депозита на участника „Милена 88“ ЕООД с ЕИК 206086047 в размер на 100 лв. се задържа в полза на Общината.

 

Съгласно чл.94, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, както и да се обяви на заинтересованите лица, по надлежния ред.

Заповедта подлежи на оспорване в 14 – дневен срок от получаването й по реда на АПК пред Административен съд – гр.Бургас.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР