З А П О В Е Д №2166/14.06.2024г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №68 от Протокол  №4/30.01.2024г. на ОС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ: Едноетажна сграда – „Кафене“ на площ от 94.00 кв.м., с идентификатор 51500.502.879.1 по КК на гр.Несебър, изградена в имот с идентификатор 51500.502.879 по КК на гр.Несебър, АчОС №6563/12.03.2019г., при следните условия:

  1. Начална конкурсна годишна наемна цена в размер на 17 060 лв. с ДДС, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС
  2. Срок за отдаване под наем5 /пет/ години.
  3. Специфични условия:

        3.1. С оглед осъществяване на търговска дейност в публично оповестения конкурс имат право да участват ЕТ и ЮЛ регистрирани по Търговския закон.

3.2. Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

–  За първата година от наемния период:

І – ва вноска при подписване на договора,

ІІ – ра – вноска до 31 август на текущата година.

–  За следващата наемна година:

І – ва вноска до 31 юли на текущата година,

ІІ – ра – вноска до 31 август на текущата година.

         3.3. Обекта следва да се ползва съобразно предназначението му, като „Кафене“

         3.4. Наемателят няма право:

– да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот;

– да ползва имота за дейности и по предназначение различно от това, за което е предоставен;

– да извършва конструктивни промени без изричното съгласие на собственика и то само в случаи за запазване целостта и предназначението  на обекта.

  • До участие в Конкурса се допускат: Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
  1. Депозит за участие в конкурса  –  10% от началната конкурсна годишна наемна цена. Депозита да се внесе по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк“: ВIC UNCRBGSF, IBAN: BG 79UNCR 7630 3300 0004 13.

 

 

  1. 6. Критерии за оценяване:

          К1 – Конкурсна цена

(КЦуч/КЦмах)х20,

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

          К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най – голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 –  разкриване на работни места  –  (РМуч/РМмах)х10,

Където РМуч в числителя – са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1.

  1.     7. Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса – 05.07.2024г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат до 16.00ч. на 03.07.2024г. на тел.0554/2-93-85.
  2.     Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

           8.1. На 08.07.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

           8.2. На 15.07.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.8, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

  1.    Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа: 

           9.1. На 09.07.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

           9.2. На 16.07.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

 

  1. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

10.1. Първа дата за провеждане – 10.07.2024г. от 10.30ч. в сградата на Общината.

 10.2. Втора дата за провеждане 17.07.2024г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.9.1 – 09.07.2024г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР